відбулась чергова сесія…

..дійшли чутки, що відбулась чергова сесія у с.Борова і… “нуль” повідомлень: нема анонсу події, переліку питань, оголошених рішень, та ін. Селищна рада і депутати в нас є, а от законом закріплені обов”язки ними трохи нехтуються, і це є поганою традицією. Так було раніше за “каденцій” попереднього голови селища, потім тимчасової “в.о”, тепер за нового голови. То така “гарна” традиція може колись закінчиться?… Мова йде про Про доступ до публічної інформації і Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, які є ЗАКОНОМ і повинні виконуватись, але здебільшого ігноруються..

..ми всі плекаємо надії на високі кабінети та “кабміни” з “радами”, а тут своє майже рідне змусити працювати за правилом – сил не маємо, бо руки не доходять. А вони цьому й раді…
..нагадаю, що селищна рада обслуговує потреби мешканців села, існує на кошти з податків і не є “закритим клубом”. Тому приватні перемовини з проханням надати якусь інформацію трохи набридли, це їх обов”язок закріплений законом, який треба виконувати.

..чекаємо детальний звіт, він повинен бути наданий в зручному елетроннному форматі, з підписами відповідальних осіб. Запит на архівні дані теж актуальний, кількість робітників в селищній раді достатня, кваліфікація та платня присутня – працюйте! Ігнорування вимог – порушення закону..

..як зразок наведено нижче:

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування

Цей Закон визначає порядок діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у доступі громадян, їх об’єднань, юридичних осіб до інформації про ці органи, їх діяльність.
Стаття 1. Сфера дії Закону

Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та їхньої взаємодії при формуванні і реалізації державної політики у певних сферах з громадянами, об’єднаннями громадян, юридичними особами, а також наданні інформації.
Стаття 2. Відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

Відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування – характеристика діяльності цих органів, що передбачає можливість взаємодії громадян, їхніх об’єднань, юридичних осіб з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування при формуванні і реалізації державної політики, впливу на рішення та діяльність цих органів, доступу до повної, об’єктивної, достовірної інформації про їх діяльність.
Стаття 3. Доступ до інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

Будь-яка інформація, яка знаходиться в органі виконавчої влади або органі місцевого самоврядування, повинна бути відкрита і доступна, за винятком переліку відомостей, доступ до яких обмежується законом.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний оприлюднювати інформацію про свою діяльність, крім випадків, передбачених законами України.
Стаття 4. Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування

Обов’язковому оприлюдненню органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування підлягає інформація про:
основні завдання та нормативно-правові засади діяльності, структуру;
поштову адресу, номер телефону, факсу, адресу офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет та електронної пошти;
прізвище, ім’я та по-батькові, номер службового телефону, адресу електронної пошти керівника, а також керівника структурного підрозділу, основні функції структурних підрозділів;
розпорядок роботи та час прийому громадян;
план підготовки проекту регуляторного акту та зміни до нього;
повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, проекту цього акту і аналіз його регуляторного впливу;
звіт про відстеження результативності, прийнятого регуляторного акта; відомості про регуляторну діяльність;
порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, їх розмір тощо);
перелік та умови отримання адміністративних послуг, форми і зразки документів, правила їх заповненя;
перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;
умови проведення приватизації, управління об’єктами державної та комунальної власності;
цільові програми у відповідній галузі (сфері), регіоні;
відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями;
виконання завдань з охорони довкілля та використання природних ресурсів;
основні поточні та заплановані заходи;
майно, матеріально-технічне забезпечення, фінансування;
механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або впливати на процес формування політики, а також брати участь у прийнятті рішень;
відомості про вакансії;
повний перелік інформації, доступної для ознайомлення, інформаційні ресурси.
Оприлюдненню підлягають також:
інформація про діяльність відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, зокрема, проекти суспільно важливих нормативно-правових актів;
інформація про офіційні події і про поточні рішення і дії органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема:
інформація про призначення (обрання) та/або відставку (звільнення) керівника органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також про призначення та/або звільнення керівників структурних підрозділів цих органів з обов’язковим обґрунтуванням мотивів відставки (звільнення);
інформація про офіційні візити і робочі поїздки, які здійснюються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів;
план роботи органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на наступне півріччя, а також звіт про результати роботи і виконання ними своїх обов’язків;
інформація про роботу органу місцевого самоврядування (час, місце проведення сесій рад, порядок денний), рішення рад і їх виконавчих органів;
інформація щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; інформація про відкриті конкурси, тендери, аукціони;
інформація про стан довкілля, спричинену шкоду навколишньому природному середовищу та небезпечні екологічні впливи;
роз’яснення з питань, що неодноразово повторюються у зверненнях громадян;
статистична інформація про правотворчу і управлінську діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, зокрема:
обсяги виробництва і споживання по окремих секторах ринку;
обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій;
стан охорони здоров’я і соціальний захист населення;
культура, освіта, наука, молодіжна політика;
захист довкілля (навколишнього природного середовища);
боротьба зі злочинністю;
результати соціологічних та інших опитувань, досліджень, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.
Підлягають негайному оприлюдненню будь-які повідомлення про події і факти, що загрожують життю, здоров’ю, майну осіб, про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, а також спростування недостовірної інформації.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування мають право оприлюднювати іншу інформацію про свою діяльність, якщо інше не встановлено законодавством України.
Оприлюднення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування інформації, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, здійснюється з додержанням вимог законів України про доступ до інформації з обмеженим доступом.
Стаття 5. Способи оприлюднення інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

Інформація про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування оприлюднюється шляхом:
опублікування у засобах масової інформації;
розміщення в інформаційних системах та на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет;
розміщення на інформаційних стендах;
іншими способами, що не заборонені законодавством України.
Керівник органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування своїм рішенням визначає спосіб оприлюднення інформації, якщо інше не встановлено законом.
Стаття 6. Строки оприлюднення інформації

Інформація про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування повинна бути оприлюднена у такі строки:
для інформації, оприлюднення якої передбачено законодавством, діють встановлені відповідним законодавством строки;
проект нормативно-правового акту оприлюднюється розробником протягом 20 робочих днів після його внесення на розгляд відповідного органу;
інша інформація, передбачена статтею 4, підлягає оприлюдненню у строк, визначений керівником відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, але не більше 20 робочих днів з моменту її створення або отримання.
Стаття 7. Бібліотечні фонди офіційної інформації

Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування мають право передавати до бібліотеки інформаційні матеріали, офіційні довідкові видання, а також копії будь-яких інших документів і матеріалів, які знаходяться у їх розпорядженні.
На основі документів і матеріалів, отриманих бібліотекою, формуються загальнодоступні бібліотечні фонди офіційної інформації.
Стаття 8. Ведення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування офіційних веб-сторінок у мережі Інтернет

Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний створювати та вести офіційні веб-сторінки в мережі Інтернет.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування:
обнародує відповідні адреси і зміни до них; оприлюднює актуальну інформацію;
застосовує термінові заходи для усунення технічних несправностей, які перешкоджають доступу до офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет.
На офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет має бути зазначена дата кожного випадку оприлюднення документу і дата оновлення інформації.
Офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування повинна містити відповідні посилання на веб-сторінки, які створені їх структурними підрозділами, територіальними органами, а також підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями.
Керівник органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування має право створювати та вести особисту веб-сторінку в мережі Інтернет, за допомогою якої подаватиме актуальну інформацію щодо своєї діяльності та матиме можливість особистого спілкування з громадянами.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування може створювати електронні громадські приймальні для двостороннього зв’язку (посадова особа – член територіальної громади).
Стаття 9. Консультації з громадськістю

Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування проводить консультації з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення, формування і реалізації державної політики, підготовки і прийняття проектів нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів.
Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами та здійснення місцевого самоврядування, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів.
Обов’язково проводяться консультації з громадськістю щодо:
проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян;
проектів регуляторних актів;
проектів державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо їх виконання.
Консультації з громадськістю можуть проводитися з інших питань, що стосуються формування і реалізації державної політики, здійснення місцевого самоврядування.
Стаття 10. Громадські ради

Для координації заходів, пов’язаних з проведенням громадських консультацій, та моніторингу врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування рішення, утворюються консультативно-дорадчі органи – громадські ради, що діють на підставі положень, які затверджуються відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
До складу громадських рад включаються громадяни, представники політичних партій, громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян, засобів масової інформації.
Стаття 11. Форми проведення консультацій з громадськістю

Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
Форма проведення консультацій з громадськістю визначається органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
Порядок проведення публічного громадського обговорення, вивчення громадської думки визначається органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
Стаття 12. Публічне громадське обговорення

Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, “круглих столів”, громадських приймалень, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань, які належать до компетенції цих органів;
теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.
Стаття 13. Вивчення громадської думки

Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
проведення соціологічних досліджень та спостережень;
запровадження спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації;
проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;
опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;
проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних поштових скриньок, розташованих у приміщенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
Стаття 14. Організація і проведення консультацій з громадськістю

Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, який безпосередньо готує пропозиції, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері, здійсненням місцевого самоврядування, або є головним розробником нормативно-правового акта.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування щороку складає орієнтовний план проведення консультацій із громадськістю на підставі пропозицій, підготовлених громадською радою з урахуванням засад внутрішньої і зовнішньої політики, а також результатів проведення консультацій із громадськістю.
Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до початку року та оприлюднюється у засобах масової інформації, на офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.
Об’єднання громадян можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом, шляхом подання відповідних пропозицій до органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування. У разі, коли така пропозиція надійшла не менш ніж від трьох легалізованих в установленому порядку об’єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю є обов’язкове.
Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці у мережі Інтернет відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
Результати проведення консультацій з громадськістю є обов’язковими для розгляду під час прийняття остаточного рішення і мають рекомендаційний характер для врахування в подальшій роботі органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування до відома громадськості шляхом оприлюднення в друкованих засобах масової інформації з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого ними рішення.
Стаття 15. Участь громадськості у роботі органу місцевого самоврядування

Орган місцевого самоврядування створює необхідні умови для осіб, які бажають бути присутніми на сесіях рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, якщо такі заходи не транслюються засобами масової інформації.
Особи, які бажають бути присутніми на сесіях рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, повинні повідомити відповідний орган місцевого самоврядування за 7 робочих днів до проведення зазначених заходів.
Вхід до приміщень, де проводяться заходи, здійснюється за документами, що посвідчують особу.
Стаття 16. Відкритий інформаційно-консультативний центр

Відкритий інформаційно-консультативний центр – це структурний підрозділ органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на який покладається обов’язок забезпечення надання громадянам, їхнім об’єднанням, юридичним особам, інформації про рішення і діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, допомоги, консультацій, роз’яснень щодо рішень, діяльності, функцій відповідного органу, а також щодо послуг, які надаються цими органами.
Відкритий інформаційно-консультативний центр обладнується необхідною оргтехнікою і спеціалізованими робочими місцями, з яких забезпечується доступ до офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
Основними завданнями відкритого інформаційно-консультативного центру є збір, систематизація, зберігання і надання інформації, а також надання допомоги, консультацій, роз’яснень громадянам, їхнім об’єднанням, юридичним особам.
Типове положення про відкритий інформаційно-консультативний центр затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 17. Фінансування заходів для забезпечення прозорості і відкритості діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

Заходи для забезпечення прозорості і відкритості діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування здійснюються за рахунок та в межах бюджетних асигнувань, передбачених для цих органів.
Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування щорічно у складі видатків, що передбачаються для них відповідно у державному та місцевому бюджетах, враховують витрати на:
опублікування інформації про свою діяльність в друкованих засобах масової інформації;
підготовку і проведення консультацій з громадськістю, в тому числі на заходи по вивченню громадської думки;
підготовку і видання офіційних друкованих видань; установку і обслуговування інформаційних стендів;
інформаційне і технічне обслуговування інформаційних систем загального користування;
створення і функціонування інформаційно-консультативного центру; утримання архівних фондів та створення пошукових засобів до них.

..ще є таке:

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про порядок висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні
засобами масової інформації

{ Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 49, ст. 299 }

{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 133-XIV ( 133-14 ) від 30.09.98, ВВР, 1998, N 45, ст.271
N 207-IV ( 207-15 ) від 24.10.2002, ВВР, 2002, N 48, ст.361
N 3199-IV ( 3199-15 ) від 15.12.2005, ВВР, 2006, N 13, ст.109
N 2938-VI ( 2938-17 ) від 13.01.2011, ВВР, 2011, N 32, ст.313
N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012, ВВР, 2013, N 23, ст.218
N 1170-VII ( 1170-18 ) від 27.03.2014, ВВР, 2014, N 22, ст.816 }

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР )
визначає порядок всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації і захисту їх від монопольного впливу
органів тієї чи іншої гілки державної влади або органів місцевого
самоврядування, є складовою частиною законодавства України про
інформацію.

Р о з д і л I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі вживаються терміни у такому значенні:

висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування в Україні – одержання, збирання,
створення, поширення, використання і зберігання інформації про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, задоволення інформаційних потреб громадян,
юридичних осіб про роботу цих органів;

державне замовлення на висвітлення діяльності органів
державної влади – замовлення на висвітлення діяльності Верховної
Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України,
розміщення якого забезпечує Національна рада України на каналах
Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії
України та інших телерадіоорганізацій України, яке оформляється
відповідно постановами Верховної Ради України, розпорядженнями
Президента України, Кабінету Міністрів України; ( Статтю 1
доповнено абзацом третім згідно із Законом N 133-XIV ( 133-14 )
від 30.09.98 )

засіб масової інформації органу державної влади чи органу
місцевого самоврядування – засіб масової інформації, засновником
(співзасновником) якого є орган державної влади або орган
місцевого самоврядування і який повністю або частково утримується
за рахунок державного чи місцевих бюджетів;

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування – розклад, обсяг, форми і методи
оприлюднення відомостей про діяльність органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в межах визначених цим Законом
квот часу, газетних (журнальних) площ та виділених коштів;

офіційні друковані видання органів державної влади та органів
місцевого самоврядування – видання, які спеціально видаються
органами державної влади та органами місцевого самоврядування
(відомості, бюлетені, збірники, інформаційні листки тощо) для
інформування про свою діяльність;

інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування – структурні підрозділи цих органів, що
виконують інформаційно-аналітичні функції та забезпечують зв’язки
із засобами масової інформації, громадськістю;

офіційна інформація органів державної влади та органів
місцевого самоврядування (далі – офіційна інформація) – офіційна
документована інформація, створена в процесі діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, яка
доводиться до відома населення в порядку, встановленому
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України “Про
інформацію” ( 2657-12 ) та “Про доступ до публічної інформації”
( 2939-17 ), цим Законом. { Абзац восьмий статті 1 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1170-VII ( 1170-18 ) від
27.03.2014 }

Стаття 2. Загальні засади висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування
засобами масової інформації

Засоби масової інформації України відповідно до законодавства
України мають право висвітлювати всі аспекти діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування. Органи
державної влади та органи місцевого самоврядування зобов’язані
надавати засобам масової інформації повну інформацію про свою
діяльність через відповідні інформаційні служби органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, забезпечувати
журналістам вільний доступ до неї, крім випадків, передбачених
Законом України “Про державну таємницю” ( 3855-12 ), не чинити на
них будь-якого тиску і не втручатися в їх виробничий процес.
Засоби масової інформації можуть проводити власне дослідження і
аналіз діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, їх посадових осіб, давати їй оцінку, коментувати.
Розрив чи змішування змісту офіційної інформації, що
оприлюднюється, коментарями засобу масової інформації або
журналістом не допускається.
Право висвітлення і коментування діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування, подій державного життя
в Україні гарантується Конституцією, цим Законом, іншими законами
України.

{ Статтю 3 виключено на підставі Закону N 2938-VI ( 2938-17 )
від 13.01.2011 }

Стаття 4. Мова поширення інформації про діяльність
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

Мова поширення інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування визначається статтею 24
Закону України “Про засади державної мовної політики” ( 5029-17 ).
{ Стаття 4 в редакції Закону N 5029-VI ( 5029-17 ) від
03.07.2012 }

Стаття 5. Порядок фінансування засобів масової інформації по
висвітленню діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування

Порядок фінансування засобів масової інформації по
висвітленню діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, засновниками чи співзасновниками яких є
ці органи, визначається в договорах між органами державної влади
та органами місцевого самоврядування і редакціями засобів масової
інформації, а також у статутах редакцій цих засобів масової
інформації.
Недержавні засоби масової інформації висвітлюють діяльність
органів державної влади та органів місцевого самоврядування на
умовах, передбачених в укладеній між цими органами і редакціями
засобів масової інформації угоді. Якщо така угода не укладена, то
редакція недержавного засобу масової інформації має право
самостійно, відповідно до законодавства України, висвітлювати
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, визначаючи у своєму статуті джерела фінансування
витрат на це висвітлення.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування в
межах коштів, передбачених у державному або місцевих бюджетах на
висвітлення їх діяльності, формують замовлення засобам масової
інформації на:
створення спеціальних звітів і репортажів про важливі події,
що відбуваються в державі, про діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування;
проведення прямих теле- і радіотрансляцій про їх діяльність;
організацію систематичних (проблемних, тематичних) теле- і
радіопередач та сторінок (рубрик) у друкованих засобах масової
інформації;
створення та поширення інформації, авторських матеріалів про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування роз’яснювального характеру;
запис і зберігання відео- і аудіоматеріалів про висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування.
Видатки на фінансування засобів масової інформації щодо
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування передбачаються у Державному бюджеті
України та в місцевих бюджетах окремо.
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування у
своїх кошторисах зобов’язані передбачати витрати на висвітлення
своєї діяльності засобами масової інформації.

Р о з д і л II

ІНФОРМАЦІЙНІ СЛУЖБИ ТА ЗАСОБИ
МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаття 6. Інформаційні служби органів державної влади та
органів місцевого самоврядування

Інформація про діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування може отримуватися засобами масової
інформації від цих органів безпосередньо або через їх інформаційні
служби чи бути зібрана працівниками засобів масової інформації.
Інформаційні служби (інформаційні управління,
інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, прес-центри,
управління і центри громадських зв’язків, прес-бюро,
прес-секретарі та прес-аташе з відповідним апаратом) органів
державної влади та органів місцевого самоврядування збирають,
аналізують, обробляють та оперативно надають інформацію про
діяльність цих органів у повному обсязі засобам масової
інформації, крім випадків, передбачених Законом України “Про
державну таємницю” ( 3855-12 ).
Для висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування їх інформаційні служби мають право
використовувати такі форми підготовки та оприлюднення інформації:
випуск і поширення бюлетенів (спеціальних бюлетенів),
прес-релізів, оглядів, інформаційних збірників, експрес-інформації
тощо;
проведення прес-конференцій, брифінгів, організація інтерв’ю
з керівниками органів державної влади та органів місцевого
самоврядування для працівників вітчизняних і зарубіжних засобів
масової інформації;
підготовка і проведення теле- і радіопередач;
забезпечення публікацій (виступів) у засобах масової
інформації керівників або інших відповідальних працівників органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
створення архівів інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;
інші форми поширення офіційної інформації, що не суперечать
законодавству України.

Стаття 7. Засоби масової інформації органів державної влади
та органів місцевого самоврядування

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
мають право засновувати або бути співзасновниками друкованих чи
аудіовізуальних засобів масової інформації в порядку,
встановленому законодавством України, і в межах коштів, що
виділяються з державного чи місцевих бюджетів на висвітлення їх
діяльності, або за рахунок перерозподілу коштів, що виділяються на
забезпечення функціонування цих органів.

Стаття 8. Висвітлення діяльності органів державної влади
та органів місцевого самоврядування інформаційними
агентствами

Інформаційні агентства, створені в Україні відповідно до
Закону України “Про інформаційні агентства” ( 74/95-ВР ), мають
право на поширення інформації про діяльність органів державної
влади та органів місцевого самоврядування.

Інформаційні агентства України, незалежно від їх виду,
відповідно до Конституції України і Закону України “Про
інформаційні агентства” на договірних засадах збирають,
обробляють, створюють, готують до поширення офіційну інформацію
про діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, випускають і розповсюджують інформаційну продукцію
про діяльність цих органів. Державні інформаційні агентства
систематично інформують громадськість про діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, перебування
вищих посадових осіб у робочих поїздках по Україні, а також про
візити офіційних державних делегацій і вищих посадових осіб в інші
країни, прийом зарубіжних офіційних делегацій і посадових осіб
інших держав.
На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови
Конституційного Суду України державні інформаційні агентства
зобов’язані передавати тексти їх екстрених виступів та заяв з
важливих питань державного життя.

Р о з д і л III

ФОРМИ І ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ АУДІОВІЗУАЛЬНИМИ
ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 9. Висвітлення діяльності Верховної Ради України

Порядок і форми обов’язкового висвітлення діяльності
Верховної Ради України аудіовізуальними засобами масової
інформації (виконання державного замовлення) визначаються окремою
Постановою Верховної Ради України на весь період повноважень
Верховної Ради України чергового скликання.

Голова Верховної Ради України в установленому порядку
організовує роботу Апарату Верховної Ради України щодо укладання
договорів з телерадіоорганізаціями про висвітлення діяльності
Верховної Ради України.
( Стаття 9 із змінами, внесеними згідно із Законами N 133-XIV
( 133-14 ) від 30.09.98, N 207-IV ( 207-15 ) від 24.10.2002,
N 3199-IV ( 3199-15 ) від 15.12.2005 )

Стаття 10. Висвітлення діяльності Президента України

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія
України висвітлюють діяльність Президента України як
безпосередньо, так і шляхом оприлюднення офіційної інформації,
отриманої від Прес-служби Президента України.
Обов’язковому висвітленню в аудіовізуальних засобах масової
інформації підлягають: звернення Президента України з посланнями
до народу та щорічними і позачерговими посланнями до Верховної
Ради України про внутрішнє та зовнішнє становище України; участь
Президента України в офіційних заходах, що проводяться в державі;
ведення переговорів та укладання міжнародних договорів України при
здійсненні керівництва зовнішньоекономічною діяльністю держави;
репортажі про офіційні візити в інші країни та прийоми делегацій і
посадових осіб з інших держав; участь у пленарних засіданнях
Верховної Ради України, в засіданнях Кабінету Міністрів України, в
робочих нарадах з представниками органів державної виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування; видані Президентом
України укази і розпорядження; робочі поїздки по країні та інше.

Стаття 11. Висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України,
центральних та місцевих органів виконавчої влади

У засобах масової інформації висвітлюються засідання Кабінету
Міністрів України, на яких розглядаються питання, що належать до
його конституційних повноважень; видані постанови і розпорядження,
заяви Кабінету Міністрів України та Прем’єр-міністра України;
наради з широкого кола соціально-економічних та регіональних
питань; візити офіційних урядових делегацій України за кордон, їх
участь у міжнародних форумах, а також перебування в Україні
офіційних іноземних урядових делегацій; проведення
загальнодержавних і міжнародних заходів, організація яких
покладається на Кабінет Міністрів України.
Інформація про діяльність Кабінету Міністрів України,
центральних і місцевих органів виконавчої влади здійснюється у
формі офіційних повідомлень, репортажів, коментарів та інтерв’ю
членів Кабінету Міністрів України і керівників центральних та
місцевих органів виконавчої влади, прес-конференцій, брифінгів,
“круглих столів”, щотижневих інформаційних аналітичних передач.
Рішення про повну теле- і радіотрансляцію або розширений
теле- і радіозвіт про засідання Кабінету Міністрів України чи
проведення інших важливих державних заходів, організація яких
покладається на Кабінет Міністрів України, приймає Прем’єр-міністр
України не пізніш як за добу до часу теле- і радіотрансляції, за
винятком окремих непередбачених надзвичайних ситуацій, коли теле-
і радіотрансляція здійснюється негайно.
Діяльність місцевих органів виконавчої влади висвітлюється
регіональними телерадіоорганізаціями. Місцеві органи виконавчої
влади укладають відповідні угоди на висвітлення їх діяльності з
регіональними телерадіоорганізаціями за рахунок місцевих бюджетів.

Стаття 12. Висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції
України та Конституційного Суду України

Висвітлення діяльності судів загальної юрисдикції України та
Конституційного Суду України здійснюється аудіовізуальними
засобами масової інформації на засадах укладених між ними угод та
з урахуванням специфіки роботи цих судів.

Стаття 13. Порядок висвітлення діяльності районних і обласних
рад, Київської та Севастопольської міських рад

Висвітлення діяльності районних і обласних рад, Київської та
Севастопольської міських рад здійснюється на засадах замовлень чи
укладених угод з відповідними державними або недержавними
телерадіоорганізаціями.

Стаття 14. Офіційні виступи і заяви вищих посадових осіб
держави

На вимогу Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України, Голови
Конституційного Суду України Національна телекомпанія України і
Національна радіокомпанія України зобов’язані надавати їм
позачергово прямий ефір для екстрених офіційних виступів.
Фінансування витрат на ці заходи поза квотою часу здійснюється з
державного бюджету.

Стаття 15. Обов’язкові теле- і радіопередачі

Державні аудіовізуальні засоби масової інформації
загальнодержавного рівня зобов’язані оперативно забезпечувати в
межах державного замовлення поширення таких теле- і радіопередач:
відкриття першого засідання сесії Верховної Ради України
нового скликання, а також висвітлення діяльності Верховної Ради
України в порядку і формах, визначених окремою постановою
Верховної Ради України на кожну поточну сесію Верховної Ради
України; ( Абзац другий частини першої статті 15 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 133-XIV ( 133-14 ) від 30.09.98 )
звернень Президента України до народу України та його
щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України, заяв
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Верховного
Суду України та Конституційного Суду України;
церемонії складення присяги народові новообраним Президентом
України на урочистому засіданні Верховної Ради України;
відкриття першого засідання новосформованого Кабінету
Міністрів України.
Державні телерадіоорганізації зобов’язані забезпечити
розповсюдження цих передач у регіонах, на які вони здійснюють
мовлення.

Стаття 16. Висвітлення діяльності органів державної влади та
органів місцевого самоврядування в інформаційних
програмах

Національна телекомпанія України і Національна радіокомпанія
України включають до інформаційних програм у день, коли
відбувалася відповідна подія, повідомлення про:
особливо актуальні рішення Верховної Ради України, Президента
України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України,
Конституційного Суду України;
звернення і послання Президента України, заяви Верховної Ради
України, Кабінету Міністрів України, Верховного Суду України та
Конституційного Суду України;
міжнародні контакти та переговори в Україні і за кордоном
Президента України, Голови Верховної Ради України, делегацій
Кабінету Міністрів України, офіційні візити парламентських
делегацій, глав іноземних держав та урядів до України;
прес-конференції, важливі зустрічі з громадянами та виступи
Президента України, Голови Верховної Ради України,
Прем’єр-міністра України, Голови Верховного Суду України та Голови
Конституційного Суду України;
інші суспільно значимі факти діяльності органів державної
влади України;
важливі факти діяльності органів місцевого самоврядування.

Стаття 17. Створення інформаційних відео- і аудіозаписів про
діяльність органів державної влади та органів
місцевого самоврядування та їх зберігання в
державних архівах

Інформаційні служби органів державної влади та органів
місцевого самоврядування самостійно або за допомогою Національної
телекомпанії України і Національної радіокомпанії України
здійснюють відео- та аудіозаписи засідань Верховної Ради України,
офіційних заходів за участю Президента України, засідань Кабінету
Міністрів України, Верховного Суду України, Конституційного Суду
України. Для таких записів встановлюється безстроковий режим
зберігання у державних архівах. Записи заходів закритого типу
здійснюються та зберігаються відповідно до вимог законодавства
України.
Відео- та аудіозаписи про діяльність органів державної влади
та органів місцевого самоврядування, що зберігаються в державних
архівах, можуть використовуватися громадянами України і
журналістами відповідно до Закону України “Про Національний
архівний фонд і архівні установи” ( 3814-12 ) та Закону України
“Про державну таємницю” ( 3855-12 ).
Норми цієї статті не обмежують права акредитованих
журналістів і технічних працівників здійснювати власний відео- та
аудіозапис на засіданнях, нарадах, інших офіційних заходах для
власних архівів.

Стаття 18. Інші теле- і радіопередачі про діяльність органів
державної влади України та органів місцевого
самоврядування

Державні аудіовізуальні засоби масової інформації в процесі
формування програмної політики повинні передбачати в інших
програмах всебічне і об’єктивне інформування населення про
принципи державного устрою, основні напрями внутрішньої і
зовнішньої політики України, роботу органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, позиції депутатських груп і
фракцій у Верховній Раді України, окремих народних депутатів
України, про програму діяльності Кабінету Міністрів України,
розгляд справ і розв’язання спорів судами.

Стаття 19. Регламент висвітлення діяльності органів державної
влади та органів місцевого самоврядування

Для висвітлення діяльності органів кожної із гілок державної
влади та органів місцевого самоврядування в Україні в обсягах
державного замовлення Національній телекомпанії України і
Національній радіокомпанії України відводиться три відсотки від
річного обсягу часу загальнонаціонального каналу, на якому
здійснюється мовлення. У разі проведення спільних заходів цих
органів квота часу для їх висвітлення розподіляється порівну.

Стаття 19-1. Розміщення державного замовлення на аудіо- і
відеоінформаційну продукцію та контроль за
дотриманням порядку, форм і стандартів
мовлення

Розміщення державного замовлення на аудіо- і
відеоінформаційну продукцію про діяльність Верховної Ради України,
Президента України та Кабінету Міністрів України забезпечується
Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення.

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
здійснює контроль за дотриманням порядку, форм і стандартів
мовлення.
( Закон доповнено статтею 19-1 згідно із Законом N 133-XIV
( 133-14 ) від 30.09.98 )

Р о з д і л IV

ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
ДРУКОВАНИМИ ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Стаття 20. Висвітлення діяльності органів державної влади
друкованими засобами масової інформації

Діяльність Верховної Ради України, Президента України,
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади, Верховного Суду України, Конституційного
Суду України висвітлюється в друкованих засобах масової інформації
загальнодержавної та зарубіжної сфери розповсюдження на умовах,
визначених у договорах між органами державної влади і редакціями
цих друкованих засобів масової інформації.
У друкованих засобах масової інформації регіональної і
місцевої (обласні, міські, районні) сфери розповсюдження
оприлюднюються відомості про діяльність органів державної влади,
що спеціально готує і надсилає їм державне інформаційне агентство
(ДІНАУ) за рахунок коштів, виділених у державному бюджеті на
зазначені цілі.

Стаття 21. Висвітлення діяльності місцевих органів державної
влади та органів місцевого самоврядування в
друкованих засобах масової інформації

Діяльність місцевих органів державної влади та органів
місцевого самоврядування висвітлюється в друкованих засобах
масової інформації регіональної та місцевої сфери розповсюдження
на умовах, визначених у договорах між цими органами і редакціями
зазначених друкованих засобів масової інформації.

Стаття 22. Опублікування офіційних документів органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування

Закони України, постанови Верховної Ради України, укази та
розпорядження Президента України, постанови та розпорядження
Кабінету Міністрів України, постанови Верховного Суду України та
Конституційного Суду України, рішення органів місцевого
самоврядування, інші нормативно-правові акти публікуються в
офіційних виданнях (відомостях, бюлетенях, збірниках,
інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової
інформації відповідних органів державної влади та органів
місцевого самоврядування. Недержавні друковані засоби масової
інформації мають право оприлюднювати офіційні документи органів
державної влади та органів місцевого самоврядування відповідно
до законодавства України і на засадах, передбачених укладеною
угодою між цими органами та редакціями друкованих засобів масової
інформації.

Стаття 23. Особливості висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого
самоврядування, виступів народних депутатів
України в друкованих засобах масової інформації

Для висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, виступів народних депутатів України,
депутатів сільських, селищних, районних, міських і обласних рад у
державних друкованих засобах масової інформації, що фінансуються
відповідно за рахунок державного або місцевих бюджетів,
відводиться не більше 20 відсотків газетної площі кожного номера.
У недержавних друкованих засобах масової інформації відомості про
діяльність органів державної влади та органів місцевого
самоврядування, виступи депутатів усіх рівнів можуть друкуватися
на договірних засадах відповідно до законодавства України.

Р о з д і л V

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
УКРАЇНИ ПРО ПОРЯДОК ВИСВІТЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства
України про порядок висвітлення діяльності
органів державної влади та органів
місцевого самоврядування

Особи, винні в порушенні законодавства України про порядок
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації, несуть
дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну та кримінальну
відповідальність відповідно до законодавства України.

Стаття 25. Підстави відповідальності за порушення
цього Закону

Порушеннями цього Закону вважаються всі допущені в процесі
висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування засобами масової інформації відступи від його норм
та положень, а також порушення, зазначені в статті 47 Закону
України “Про інформацію” ( 2657-12 ), статті 34 Закону України
“Про інформаційні агентства” ( 74/95-ВР ), статті 41 Закону
України “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в
Україні” ( 2782-12 ) та статті 46 Закону України “Про
телебачення і радіомовлення” ( 3759-12 ).

Стаття 26. Розгляд спорів

Спори, які виникають у зв’язку з порушеннями порядку
висвітлення діяльності органів державної влади та органів
місцевого самоврядування засобами масової інформації, вирішуються
судом, іншими державними органами у межах їх компетенції та
відповідно до порядку, встановленого законодавством України.

Р о з д і л VI

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у
відповідність із цим Законом у тримісячний термін.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 вересня 1997 року
N 539/97-ВР

..та таке:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 11 лютого 2004 р. N 150
Київ

Про офіційне оприлюднення регуляторних актів,
прийнятих місцевими органами виконавчої влади,
територіальними органами центральних органів
виконавчої влади та їх посадовими особами, і
внесення змін до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність
органів виконавчої влади

З метою реалізації положень статей 12-14 Закону України
“Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності” ( 1160-15 ) Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:

1. Установити, що регуляторні акти, прийняті Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та
Севастополі державними адміністраціями, а також територіальними
органами центральних органів виконавчої влади в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі, районах,
районах у мм. Києві та Севастополі та їх посадовими особами,
офіційно оприлюднюються в офіційних друкованих виданнях або
друкованих засобах масової інформації відповідно Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та
Севастопольської міських, районних, районних у мм. Києві та
Севастополі державних адміністрацій.

2. Внести до Порядку оприлюднення у мережі Інтернет
інформації про діяльність органів виконавчої влади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. N 3
( 3-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р., N 2, ст. 57),
зміни, що додаються.

Прем’єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2004 р. N 150

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади ( 3-2002-п )

1. У пункті 8:

підпункти 1 і 2 після абзацу восьмого доповнити новими
абзацами такого змісту:

“плани підготовки органом проектів регуляторних актів та
зміни до них;

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,
проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

звіти про відстеження результативності прийнятих органом
регуляторних актів;

відомості про регуляторну діяльність органу”.

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий – сімнадцятий підпункту 1
вважати відповідно абзацами тринадцятим – двадцять першим, абзаци
дев’ятий – двадцять третій підпункту 2 вважати відповідно абзацами
тринадцятим – двадцять сьомим.

2. Пункт 9 після абзацу сьомого доповнити новими абзацами
такого змісту:

“плани підготовки органом проектів регуляторних актів та
зміни до них;

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів,
проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу;

звіти про відстеження результативності прийнятих органом
регуляторних актів;

відомості про регуляторну діяльність органу”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий – шістнадцятий вважати
відповідно абзацами дванадцятим – двадцятим.

..відсутній власний сайт ради? Було надано можливість безкоштовно використовувати існуючий майданчик для повідомлень та новин, але..

Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,
що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від «___» ____________ 2011 р. № ______

Київ

Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

На виконання вимог, встановлених Конституцією України, Законом України «Про доступ до публічної інформації» Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади (додається).

2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет, забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал).

4. Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення –відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації – за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів.

5. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань Національної програми інформатизації передбачати фінансування робіт із забезпечення належного функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57)

Прем’єр-міністр України М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від «___» _________ 2011 р. №___

ПОРЯДОК

оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

1. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості діяльності цих органів, забезпечення інформаційних прав громадян, а також забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

2. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється шляхом:

розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку на офіційних веб-сайтах;

забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

забезпечення належного функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал), призначеного для інтеграції офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.

3. Координація робіт із забезпечення діяльності Веб-порталу, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

4. Інформація, яка розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації.

5. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Веб-порталу зазначені органи здійснюють самостійно.

6. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та Веб-порталу, здійснюється Держспецзв’язку.

7. Орган виконавчої влади своїм рішенням затверджує положення про офіційний веб-сайт, яке має містити інформацію про:

доменну адресу сайту в сегменті .gov.ua;

структуру, дизайн веб-сайту;

порядок функціонування та наповнення веб-сайту;

вимог до відповідальних осіб, що забезпечують технічне забезпечення і супровід, а також змістовну підтримку веб-сайту;

Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супровід, змістовне наповнення та літературне редагування відповідно до вимог чинного законодавства.

8. На офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується вся публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством:

8.1. Орган виконавчої влади зобов’язаний розмістити на офіційному веб-сайті інформацію:

1) інституційного характеру:

найменування органу виконавчої влади та позначка про офіційний статус веб-сайту;

місія органу виконавчої влади та основні завдання;

функції органу виконавчої влади та його структурних й регіональних підрозділів;

повноваження та напрями діяльності органу виконавчої влади;

нормативно-правові засади діяльності органу виконавчої влади;

фінансові ресурси органу виконавчої влади (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади;

державні цільові програми у відповідній сфері;

загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку органу виконавчої влади.

2) про структуру та контакти:

організаційна структура органу виконавчої влади та схема взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування;

прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників та їх заступників, керівників структурних та регіональних підрозділів;

місцезнаходження апарату, територіальних (регіональних) органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної пошти);

перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

розклад роботи органу виконавчої влади та графік прийому громадян;

3) про регуляторні повноваження:

нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (окрім внутрішньоорганізаційних) видані цим органом виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

плани підготовки органом виконавчої влади проектів регуляторних актів та зміни до них;

повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, кінцевий термін приймання пропозицій, а також поштова і електронна адреса, на яку вони можуть бути подані;

плани проведення, порядок денний відкритих засідань органу виконавчої влади та місце їх проведення;

іншу інформацію про регуляторну діяльність органу виконавчої влади;

4) про адміністративні послуги:

перелік та умови надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;

вартість відшкодування за копіювання та друк під час задоволення запиту на інформацію;

5) про взаємодію з громадськістю і громадянами:

інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органу виконавчої влади;

інформацію про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3284);

інформацію про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;

інформацію про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки (рекомендацій громадської експертизи) у діяльності органу виконавчої влади;

форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу виконавчої влади, правила їх заповнення;

розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності;

інформацію про порядок доступу до інформації та до спеціально відведених місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також реквізити спеціально уповноваженого підрозділу або особи, відповідальної за розгляд інформаційних запитів особи (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, адреса електронної пошти та ін.)

6) інформація звітного характеру:

звіти про відстеження результативності прийнятих органом виконавчої влади регуляторних актів;

звіти про розгляд запитів на інформацію;

звіт про виконання бюджету (постатейно);

інші звіти, передбачені чинним законодавством;

декларації про доходи осіб та членів їх сімей, що займають посаду державного службовця першої та другої категорії або займають виборні посади.

7) іншу інформацію, пов’язану з діяльністю органу виконавчої влади:

відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає орган виконавчої влади, бази персональних даних та їх мету;

відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

8.2. Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації додатково вказується:

методика нарахування та показники розрахунків за енергоносії;

відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

установи і заклади соціальної сфери;

перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;

8.3. Проекти нормативно-правових актів,оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

8.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

8.5. Інформація розміщена на офіційному сайті органу виконавчої влади має містити дату і час опублікування та/або дату і час внесення змін.

9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, в обсязі, визначеному пунктом 8 цього Порядку.

10. Інформація, розміщена на Веб-порталі та офіційному веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення документу) після створення та/або зміни відомостей, зазначених у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

11. На офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;

загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;

відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону.

На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити,

Забороняється розміщення на офіційному веб-сайті реклами (за винятком соціальної) та політичної агітації (у т. ч. політичної реклами).

12. На Веб-порталі та офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання та реєстрацію вхідної кореспонденції, а також ведеться статистика відвідувань та надається можливість зворотного зв’язку для відвідувачів.

13. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади.

Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу.

14. Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

15. На початку головної сторінки офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується зображення Державного Герба України.

16. На головній сторінці офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується адреса Веб-порталу.

17. Інформація на офіційному веб-сайті подається українською, а також мовою національних меншин, у випадку наявності місць компактного проживання національної меншини. За потребою веб-сайт може перекладатися іншими мовами.

Переклад офіційного веб-сайту англійською мовою здійснюється в обсязі, визначеному рішенням органу влади для належного представлення його місії, структури і завдань, а також публікації іншої інформації, обов’язковість перекладу якої встановлено чинним законодавством.

18. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту постанови Кабінету Міністрів України

«Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

що знаходиться у володінні органів виконавчої влади»

1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України

13.01.2011 р. Верховною Радою України прийнято закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію».

Статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію. Визначено, яка інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню. Частиною другою даної статті визначено, що у разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

Статтею 24 за не оприлюднення інформації передбачена відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

Крім того, абзацом четвертим пункту 4 Розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо розроблено Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади.

Проектом передбачається:

міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого постановою;

Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет, забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України;

визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації – за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів;

Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань Національної програми інформатизації передбачати фінансування робіт із забезпечення належного функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення є План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 02.03.2011 р. (протокол № 17), доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 12.05.2011 р. № 23159/1/1-11.

У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 24.02.2003 р. № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», інші акти законодавства України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд державного майна, Державна архівна служба, Державна митна служба України, Служба безпеки України погодили проект постанови Кабінету Міністрів України без зауважень. Антимонопольний комітет, Державна служби статистики та Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації висловили свої пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України листом, які враховано.

Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції не висловили своєї позиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України у визначений строк та відповідно до §50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, проект постанови Кабінету Міністрів України вважається погодженим без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття постанови Кабінету Міністрів України сприятиме забезпеченню розміщення і постійного оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, забезпечить належне функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

Голова Державного комітету

телебачення і радіомовлення Юрій Плаксюк срочный займ без проверок

Comments are closed.