Розвідки на Фастівщині в 1994-1995 роках

В 1994-1995 рр. комплексною експедицiєю Фастiвського державного краєзнавчого музею та Українського державного педунiверситету iм. Драгоманова були проведенi роботи по складанню археологiчної карти Фастiвського району. Дослiджено пам’ятки доби неолiту, мiдi, бронзи, раннього залiза..

пiзньоримського та давньоруського часiв, пiзнього середньовiччя. Особлива увага придiлялась пошуку пам’яток доби бронзи. Зупинимось докладнiше на деяких з дослiджених пам’яток.
Борова-2. Культурний шар зафiксовано на похилiй терасi правого берега р. Стугна на схiд вiд смт. Борова на протязi майже 1 км. В пiвденнiй частинi тераса переходить у високий мис, утворений річкою та безiменним струмком. Знахiдки: уламки посуду тшинецької культури.

Велика Мотовилівка-3. Культурний шар зафiксовано на похилiй терасi правого берега р. Стугна на протязi 800 м на схiд вiд дамби, через яку проходить шосе Борова – В.Мотовилiвка. Десь в цьому мiсцi розташовувався зруйнований могильник бiлогрудiвської культури [Тереножкин 1961, с. 45]. Знахiдки: уламки посуду доби пiзньої бронзи та раннього залiза (рис. 2, 13).

Велика Мотовилівка-6. Культурний шар зафiксовано на пiвденнiй околицi села на лiвому березi зволоженої балки (правий приток Стугни). Знахiдки: уламки посуду доби бронзи, кам’яний курант (рис. 2, 14, 15).

Велика Снітинка-9. Культурний шар зафiксовано на лiвому березi Сорочого ставу, в 200 м на пiвденний схiд вiд залiзницi Фастiв-Київ. Знахiдки: фрагменти посуду доби бронзи та мiлоградської культури, крем’янi вiдщепи.

Велика Снітинка-10. Культурний шар зафiксовано в 800 м на пiвденний схiд вiд залiзничної станцiї Снiтинка, на краю високого правого берега р. Снiтка (Унава-Iрпiнь). Знахiдки: уламки посуду доби пiзньої бронзи та раннього залiза, крем’яний серп (рис. 1, 1-6).

Рис. 1.

Велика Снітинка-15. Культурний шар зафiксовано на високому лiвому березi р. Снiтка при впадiннi в неї безiменного струмка на пiвдень вiд Сорочого ставу. Знахiдки: уламки посуду доби бронзи.

Велика Снітинка-18. Культурний шар зафiксовано в 0,5 км на схiд вiд залiзничної станцiї Снiтинка, мiж пiщаним кар’єром та витоком р. Стугна, на пологому схилi широкої сухої балки на протязi приблизно 1 км. Знахiдки: уламки посуду доби пiзньої бронзи та скiфського часу (рис. 2, 10, 11).

Дідівщина-5. Курганна група, що нараховує не менш нiж 9 насипiв. Розташована в 1 км на пiвденний захiд вiд села на схилi надзаплавної тераси лiвого берега р. Iрпiнь.

Дідівщина-7. Курган доби бронзи (?). Розташований в 1 км на пiвнiчний захiд вiд могильника Дiдiвщина-5 у межiрiччi рiчок Iрпiнь та Жарка. Висота насипу 2 м, діаметр 50 м.

Клехівка-4. Курган доби бронзи (?). Розташований в 1 км на пiвнiчний схiд вiд села, на похилому мису мiж витоком р. Снітка та зволоженою балкою. Висота насипу 1,5 м, діаметр 30-40 м.

Кожанка-1. Культурний шар зафiксовано Р.Г. Шишкiним та О.В. Петраускасом вздовж траси газопроводу, в лiсi на пiвнiч вiд моста через р. Кам’янка, на захiднiй околицi села. Знайдено уламки посуду трипiльської культури типу Колодяжне (рис. 2, 1).

Кожанка-3. Культурний шар зафiксовано на захiднiй околицi села, на похилому лiвому березi безiменного струмка (правий приток Кам’янки). Знахiдки: уламки посуду доби пiзньої бронзи, уламок великого крем’яного серпа, виготовленого з якiсного волинського кременю (рис. 2, 7-9).

Мала Офірна-4. Культурний шар зафiксовано на пiдвищеному мисi лiвого берега р. Унава, обмеженому з пiвдня та пiвночi балками, в 0,5 км на пiвнiч вiд села. Знахiдки: уламки посуду доби бронзи та раннього залiза (рис. 2, 12).

Рис. 2.

Мала Офірна-5. Культурний шар зафiксовано на протязi 700 м на широкому похилому мису лiвого берега р. Унава, окресленому вигином рiчки, в 1,2 км на пiвнiчний схiд вiд села. Знахiдки: уламки посуду доби середньої-пiзньої бронзи.

Мала Снітинка-1. Пiд час дослiдження О.В. Фiлюком поселення луки-райковецької культури, розташованого мiж селом Мала Снiтинка та залiзницею Фастiв-Київ на високому лiвому березi р. Снiтка, було виявлено шар доби бронзи. Знахiдки представлено уламками посуду середньоднiпровської культури шнурової керамiки, тшинецької та мiлоградської культур, крем’яними знаряддями, глиняними ритуальними виробами дисковидної та фалiчної форми, бронзовою чотирикутною в перетинi проколкою (рис. 3). Неподалiк вiд мiсця знахiдки розвала верхньої частини тшинецького горщика (рис. 3, 24) О.В. Сєровим в 1990 р. була знайдена бронзова посошкоподiбна шпилька, що нагадує шпильку з Народичiв (Серов, Левада, Максюк – отчет 1990).

Малополовецьке-2Г. Дiлянка поселення мiж Яхнянським хутором та дамбою. Знайдено зооморфну статуетку трипiльської (?) культури, уламки посуду культури багатоваликової кераміки (рис. 2, 4, 5).

Малополовецьке-2Д. Культурний шар зафiксовано на похилiй терасi лiвого берега р. Суботь (Кам’янка-Рось), на городах Яхнянського хутора. Знахiдки: уламки посуду доби бронзи та чорнолiської культури (рис. 2, 4, 8).

Малополовецьке-4. Культурний шар зафiксовано на високому лiвому березi струмка (правий приток р. Суботь), неподалiк вiд впадiння його в Яхнянський став. Знахiдки: уламки посуду доби середньої-пiзньої бронзи.

Малополовецьке-6. Курган доби бронзи (?). Розташований в 1 км на пiвнiчний захiд вiд села та в 650 м на пiвденний схiд вiд могили Лядвiга. Висота насипу 2,5 м, диаметр 50 м.

Малополовецьке-7. Культурний шар зафiксовано на пiвнiчний схiд вiд дiлянки А багатошарового поселення Малополовецьке-2, на мису лiвого берега р. Суботь, обмеженому зволоженою та сухою балками. Знахiдки: поодинокi уламки посуду доби бронзи.

Рис. 3.

Оленівка-5. Культурний шар виявлено в 1 км на пiвденний захiд вiд моста шосе Оленiвка-В.Мотовилiвка, на пiдвищеному лiвому березi зволоженої балки (лiвий приток струмка, що огинає с. Оленiвка з заходу; система р. Стугна). Знахiдки: уламки посуду тшинецької та чорнолiської культур (рис. 1, 7-15).

Оленівка-6, 7. Кургани доби бронзи (?). Розташованi на полi в 1 км на пiвденний захiд вiд пiвденно-захiдної околицi села та 0,6 км на пiвдень вiд пiвденно-схiдної околицi вiдповiдно.

отдых в подмосковье на выходные
Фастів-3. Культурний шар зафiксовано на похилому лiвому березi р. Унава, на територiї колективних садiв на Журавлiвцi. Знахiдки: уламки посуду тшинецької та чорнолiської культур, крем’яна пластина, уламок бронзового багатоспiрального (?) пластинчатого браслету з пуансонним орнаментом (рис. 1, 16-18, 24-25).

Фастів-4. Культурний шар зафiксовано на похилiй терасi лiвого берега р. Унава на городах на Снiгурiвцi. Знахiдки: уламки посуду доби бронзи, крем’яний вiдщеп (рис. 1, 19-23).

Фастів-9. Курганна група з двох насипiв. Розташованi в 1,5 км на захiд вiд мiста, в 300 м на пiвнiч вiд шосе на Скригалiвку.

Червона Мотовилівка-1. Культурний шар зафiксовано на лiвому березi р. Стугна, навпроти пам’ятки В.Мотовилiвка-3. Знахiдки: уламки посуду ранього залiзного вiку (рис. 2, 6).

Яхни-1. Культурний шар зафiксовано на похилiй терасi лiвого берега р. Суботь, на пiвденно-захiднiй околицi села на пiвнiч вiд хiм.складу. Знахiдки: поодинокi уламки посуду доби бронзи.

Яхни-2. Культурний шар зафiксовано на краю високого лiвого берега зволоженої балки, що впадає в Суботь навпроти Яхнянського хутора. Знахiдки: поодинокi уламки посуду доби середньої-пiзньої бронзи.

Роботи по з’ясуванню культурно-iсторичної ситуацiї на Фастiвщинi за доби бронзи-початку ранього залiзного вiку тривають.

Лисенко С.Д., Головешко П.А.
Фастiвський державний краєзнавчий музей,
Український державний педагогічний унiверситет
iм. Драгоманова

Література

Тереножкин А.И. Предскифский период на Днепровском Правобережье. Киев, 1961. – 248 с.

джерело кредит

Comments are closed.