..прозорість влади

..відбулись сесії, відзвітував голова, проведено численні роботи і відправлено кошти за роботу – а паперова звітність, що потрібна для звіту перед громадою, так і не потрапила “в люди”. Мова йде не про аматорські відео з подій, а саме офіційні папери, з підписами та печатками, де видно справжню діяльність місцевих органів самоврядування. Ваджливо цю інформацію надавати одразу по прийняттю, з актуальними датами, щоб уникнути можливості підтасувати факти. Приклади цьому є…

..квітневу сесію, яку було записано на відео, хотілось доповнити офіційним “папіром”, що є логічним доповненням подібних подій і практикується всюди. Але не в нас…
..інші сесії теж трохи “гоослівні” – протоколи відсутні, обговорені і погоджені питання невідомі, який статус у решти проблем – тиша. А громада має право знати..

..тут є гарно написане, що можливо як закон, про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування:

Проект

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади,
органу місцевого самоврядування

Цей Закон визначає порядок діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування у доступі громадян, їх об’єднань, юридичних осіб до інформації про ці органи, їх діяльність.

Стаття 1. Сфера дії Закону

 1. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування та їхньої взаємодії при формуванні і реалізації державної політики у певних сферах з громадянами, об’єднаннями громадян, юридичними особами, а також наданні інформації.

Стаття 2. Відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

 1. Відкритість і прозорість діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування – характеристика діяльності цих органів, що передбачає можливість взаємодії громадян, їхніх об’єднань, юридичних осіб з органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування при формуванні і реалізації державної політики, впливу на рішення та діяльність цих органів, доступу до повної, об’єктивної, достовірної інформації про їх діяльність.

Стаття 3. Доступ до інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

 1. Будь-яка інформація, яка знаходиться в органі виконавчої влади або органі місцевого самоврядування, повинна бути відкрита і доступна, за винятком переліку відомостей, доступ до яких обмежується законом.
 2. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний оприлюднювати інформацію про свою діяльність, крім випадків, передбачених законами України.

Стаття 4. Інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування

 1. Обов’язковому оприлюдненню органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування підлягає інформація про:
  • основні завдання та нормативно-правові засади діяльності, структуру;
  • поштову адресу, номер телефону, факсу, адресу офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет та електронної пошти;
  • прізвище, ім’я та по-батькові, номер службового телефону, адресу електронної пошти керівника, а також керівника структурного підрозділу, основні функції структурних підрозділів;
  • розпорядок роботи та час прийому громадян;
  • план підготовки проекту регуляторного акту та зміни до нього;
  • повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акту, проекту цього акту і аналіз його регуляторного впливу;
  • звіт про відстеження результативності, прийнятого регуляторного акта; відомості про регуляторну діяльність;
  • порядок реєстрації, ліцензування окремих видів діяльності (зразки документів, розрахункові рахунки для внесення необхідних платежів, їх розмір тощо);
  • перелік та умови отримання адміністративних послуг, форми і зразки документів, правила їх заповненя;
  • перелік підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління;
  • умови проведення приватизації, управління об’єктами державної та комунальної власності;
  • цільові програми у відповідній галузі (сфері), регіоні;
  • відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;
  • співробітництво з іноземними державами та міжнародними організаціями;
  • виконання завдань з охорони довкілля та використання природних ресурсів;
  • основні поточні та заплановані заходи;
  • майно, матеріально-технічне забезпечення, фінансування;
  • механізми та процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або впливати на процес формування політики, а також брати участь у прийнятті рішень;
  • відомості про вакансії;
  • повний перелік інформації, доступної для ознайомлення, інформаційні ресурси.
 2. Оприлюдненню підлягають також:
  1. інформація про діяльність відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, зокрема, проекти суспільно важливих нормативно-правових актів;
  2. інформація про офіційні події і про поточні рішення і дії органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових осіб, зокрема:
   • інформація про призначення (обрання) та/або відставку (звільнення) керівника органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також про призначення та/або звільнення керівників структурних підрозділів цих органів з обов’язковим обґрунтуванням мотивів відставки (звільнення);
   • інформація про офіційні візити і робочі поїздки, які здійснюються за рахунок державного та/або місцевих бюджетів;
   • план роботи органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування на наступне півріччя, а також звіт про результати роботи і виконання ними своїх обов’язків;
   • інформація про роботу органу місцевого самоврядування (час, місце проведення сесій рад, порядок денний), рішення рад і їх виконавчих органів;
   • інформація щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; інформація про відкриті конкурси, тендери, аукціони;
   • інформація про стан довкілля, спричинену шкоду навколишньому природному середовищу та небезпечні екологічні впливи;
   • роз’яснення з питань, що неодноразово повторюються у зверненнях громадян;
  3. статистична інформація про правотворчу і управлінську діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, зокрема:
   • обсяги виробництва і споживання по окремих секторах ринку;
   • обсяги внутрішніх і зовнішніх інвестицій;
   • стан охорони здоров’я і соціальний захист населення;
   • культура, освіта, наука, молодіжна політика;
   • захист довкілля (навколишнього природного середовища);
   • боротьба зі злочинністю;
   • результати соціологічних та інших опитувань, досліджень, фінансування яких здійснювалось за рахунок державного та/або місцевих бюджетів.
 3. Підлягають негайному оприлюдненню будь-які повідомлення про події і факти, що загрожують життю, здоров’ю, майну осіб, про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим, а також спростування недостовірної інформації.
 4. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування мають право оприлюднювати іншу інформацію про свою діяльність, якщо інше не встановлено законодавством України.
 5. Оприлюднення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування інформації, зазначеної у частинах першій та другій цієї статті, здійснюється з додержанням вимог законів України про доступ до інформації з обмеженим доступом.

Стаття 5. Способи оприлюднення інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

 1. Інформація про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування оприлюднюється шляхом:
  1. опублікування у засобах масової інформації;
  2. розміщення в інформаційних системах та на офіційних веб-сторінках в мережі Інтернет;
  3. розміщення на інформаційних стендах;
  4. іншими способами, що не заборонені законодавством України.
 2. Керівник органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування своїм рішенням визначає спосіб оприлюднення інформації, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 6. Строки оприлюднення інформації

 1. Інформація про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування повинна бути оприлюднена у такі строки:
  1. для інформації, оприлюднення якої передбачено законодавством, діють встановлені відповідним законодавством строки;
  2. проект нормативно-правового акту оприлюднюється розробником протягом 20 робочих днів після його внесення на розгляд відповідного органу;
  3. інша інформація, передбачена статтею 4, підлягає оприлюдненню у строк, визначений керівником відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, але не більше 20 робочих днів з моменту її створення або отримання.

Стаття 7. Бібліотечні фонди офіційної інформації

 1. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування мають право передавати до бібліотеки інформаційні матеріали, офіційні довідкові видання, а також копії будь-яких інших документів і матеріалів, які знаходяться у їх розпорядженні.
 2. На основі документів і матеріалів, отриманих бібліотекою, формуються загальнодоступні бібліотечні фонди офіційної інформації.

Стаття 8. Ведення органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування офіційних веб-сторінок у мережі Інтернет

 1. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний створювати та вести офіційні веб-сторінки в мережі Інтернет.
 2. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування:
  • обнародує відповідні адреси і зміни до них; оприлюднює актуальну інформацію;
  • застосовує термінові заходи для усунення технічних несправностей, які перешкоджають доступу до офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет.
 3. На офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет має бути зазначена дата кожного випадку оприлюднення документу і дата оновлення інформації.
 4. Офіційна веб-сторінка в мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування повинна містити відповідні посилання на веб-сторінки, які створені їх структурними підрозділами, територіальними органами, а також підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями.
 5. Керівник органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування має право створювати та вести особисту веб-сторінку в мережі Інтернет, за допомогою якої подаватиме актуальну інформацію щодо своєї діяльності та матиме можливість особистого спілкування з громадянами.
 6. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування може створювати електронні громадські приймальні для двостороннього зв’язку (посадова особа – член територіальної громади).

Стаття 9. Консультації з громадськістю

 1. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування проводить консультації з громадськістю з питань, що стосуються суспільно-економічного розвитку держави та життєвих інтересів широких верств населення, формування і реалізації державної політики, підготовки і прийняття проектів нормативно-правових актів, оцінки діяльності цих органів.
 2. Консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадськості до участі в управлінні державними справами та здійснення місцевого самоврядування, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості в діяльності цих органів.
 3. Обов’язково проводяться консультації з громадськістю щодо:
  1. проектів нормативно-правових актів, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян;
  2. проектів регуляторних актів;
  3. проектів державних, регіональних, місцевих програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень щодо їх виконання.
 4. Консультації з громадськістю можуть проводитися з інших питань, що стосуються формування і реалізації державної політики, здійснення місцевого самоврядування.

Стаття 10. Громадські ради

 1. Для координації заходів, пов’язаних з проведенням громадських консультацій, та моніторингу врахування громадської думки під час прийняття органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування рішення, утворюються консультативно-дорадчі органи – громадські ради, що діють на підставі положень, які затверджуються відповідним органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
 2. До складу громадських рад включаються громадяни, представники політичних партій, громадських організацій, професійних спілок та інших об’єднань громадян, засобів масової інформації.

Стаття 11. Форми проведення консультацій з громадськістю

 1. Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного громадського обговорення (безпосередня форма) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).
 2. Форма проведення консультацій з громадськістю визначається органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.
 3. Порядок проведення публічного громадського обговорення, вивчення громадської думки визначається органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування.

Стаття 12. Публічне громадське обговорення

 1. Публічне громадське обговорення передбачає організацію і проведення:
  1. конференцій, семінарів, форумів, громадських слухань, “круглих столів”, громадських приймалень, зборів, зустрічей з громадськістю, під час яких громадяни можуть заслуховувати посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, порушувати питання та вносити пропозиції щодо питань, які належать до компетенції цих органів;
  2. теле- або радіодебатів, дискусій, діалогів, інтерв’ю та інших передач теле- і радіомовлення, Інтернет-конференцій, телефонних “гарячих ліній”, інтерактивного спілкування в інших сучасних формах.

Стаття 13. Вивчення громадської думки

 1. Вивчення громадської думки здійснюється шляхом:
  1. проведення соціологічних досліджень та спостережень;
  2. запровадження спеціальних рубрик у друкованих засобах масової інформації;
  3. проведення експрес-аналізу коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у пресі, на радіо та телебаченні для визначення позиції різних соціальних груп;
  4. опрацювання та узагальнення висловлених у зверненнях громадян зауважень і пропозицій;
  5. проведення аналізу цільової інформації, що надходить до спеціальних поштових скриньок, розташованих у приміщенні органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

Стаття 14. Організація і проведення консультацій з громадськістю

 1. Організацію і проведення консультацій з громадськістю забезпечує орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, який безпосередньо готує пропозиції, пов’язані з формуванням та реалізацією державної політики у визначеній сфері, здійсненням місцевого самоврядування, або є головним розробником нормативно-правового акта.
 2. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування щороку складає орієнтовний план проведення консультацій із громадськістю на підставі пропозицій, підготовлених громадською радою з урахуванням засад внутрішньої і зовнішньої політики, а також результатів проведення консультацій із громадськістю.
 3. Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю затверджується до початку року та оприлюднюється у засобах масової інформації, на офіційних веб-сторінках у мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування або доводиться до відома громадян в інший прийнятний спосіб.
 4. Об’єднання громадян можуть ініціювати проведення консультацій з громадськістю з питань, не передбачених орієнтовним планом, шляхом подання відповідних пропозицій до органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування. У разі, коли така пропозиція надійшла не менш ніж від трьох легалізованих в установленому порядку об’єднань громадян, діяльність яких поширюється на відповідну територію, проведення консультацій з громадськістю є обов’язкове.
 5. Інформаційне повідомлення про проведення консультацій з громадськістю оприлюднюється в засобах масової інформації та на офіційній веб-сторінці у мережі Інтернет відповідного органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
 6. Результати проведення консультацій з громадськістю є обов’язковими для розгляду під час прийняття остаточного рішення і мають рекомендаційний характер для врахування в подальшій роботі органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
 7. Результати публічного громадського обговорення доводяться органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування до відома громадськості шляхом оприлюднення в друкованих засобах масової інформації з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого ними рішення.

Стаття 15. Участь громадськості у роботі органу місцевого самоврядування

 1. Орган місцевого самоврядування створює необхідні умови для осіб, які бажають бути присутніми на сесіях рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, якщо такі заходи не транслюються засобами масової інформації.
 2. Особи, які бажають бути присутніми на сесіях рад та засіданнях їх виконавчих комітетів, повинні повідомити відповідний орган місцевого самоврядування за 7 робочих днів до проведення зазначених заходів.
 3. Вхід до приміщень, де проводяться заходи, здійснюється за документами, що посвідчують особу.

Стаття 16. Відкритий інформаційно-консультативний центр

 1. Відкритий інформаційно-консультативний центр – це структурний підрозділ органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, на який покладається обов’язок забезпечення надання громадянам, їхнім об’єднанням, юридичним особам, інформації про рішення і діяльність органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, допомоги, консультацій, роз’яснень щодо рішень, діяльності, функцій відповідного органу, а також щодо послуг, які надаються цими органами.
 2. Відкритий інформаційно-консультативний центр обладнується необхідною оргтехнікою і спеціалізованими робочими місцями, з яких забезпечується доступ до офіційної веб-сторінки в мережі Інтернет органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.
 3. Основними завданнями відкритого інформаційно-консультативного центру є збір, систематизація, зберігання і надання інформації, а також надання допомоги, консультацій, роз’яснень громадянам, їхнім об’єднанням, юридичним особам.
 4. Типове положення про відкритий інформаційно-консультативний центр затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 17. Фінансування заходів для забезпечення прозорості і відкритості діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування

 1. Заходи для забезпечення прозорості і відкритості діяльності органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування здійснюються за рахунок та в межах бюджетних асигнувань, передбачених для цих органів.
 2. Орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування щорічно у складі видатків, що передбачаються для них відповідно у державному та місцевому бюджетах, враховують витрати на:
  • опублікування інформації про свою діяльність в друкованих засобах масової інформації;
  • підготовку і проведення консультацій з громадськістю, в тому числі на заходи по вивченню громадської думки;
  • підготовку і видання офіційних друкованих видань; установку і обслуговування інформаційних стендів;
  • інформаційне і технічне обслуговування інформаційних систем загального користування;
  • створення і функціонування інформаційно-консультативного центру; утримання архівних фондів та створення пошукових засобів до них.

получить займ на карту

Comments are closed.