Про Національну Поліцію..

Про Національну Поліцію місцевого самоврядування в Україні
Повноваження та обов`язки органів Національної Поліції місцевого самоврядування в Україні.Визначення.

Саме ця публікація надасть громаді вичерпну інформацію про діяльність громадського правозахисного органу – Національної Поліції місцевого самоврядування.

Отже, до Вашої уваги:

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

” Про Національну Поліцію місцевого самоврядування в Україні ”

 

Це Положення визначає принципи і правові основи організації та діяльності Національної Поліції місцевого самоврядування, регулює правовий, соціальний захист та відповідальність її працівників.

Стаття 1. Визначення термінів

· Національна Поліція місцевого самоврядування – правозахисний орган місцевих громад та органів самоврядування, який здійснює свою діяльність на визначеній громадою території. Діяльність підрозділів НПМС здійснюється на громадських засадах, i може утримуватися за рахунок коштів громади, місцевого бюджету і інших коштів, що не заборонені діючим Законодавством і можуть застосовуватися у відповідності з цим Положенням для забезпечення захисту та охорони прав і свобод громадян та громадського  порядку на території,села, селища, міста, округу;

· Працівник Національної Поліції місцевого самоврядування – представник громадськості (громадський службовець), який на постійній основі (на час обрання (призначення) займає посаду в органі Національної Поліції місцевого самоврядування і виконує встановлені цим Положенням, посадовими інструкціями завдання щодо забезпечення на території села, селища, міста, округа, законності, правопорядку, охорони прав і свобод громади та громадян.

· Орган Національної Поліції місцевого самоврядування – Координаційна Рада Національної Поліції місцевого самоврядування, Голова Служби Шерифів, Шериф округу, помічник Шерифа, а  також апарат, що супроводжує діяльність органу відповідно до положень та/чи посадових інструкцій.

· Округ – територія, у тому сенсі, як вона сприймається населенням, громадою, яка є результатом узгодженої площі між учасниками процесу, з урахуванням дії природного та/або людських факторів або їх взаємодії;

· Політика громадської безпеки – визначення компетентними державними, публічними і громадскими органами загальних принципів, стратегії та орієнтирів, що дозволяють приймати особливі заходи по охороні, самоврядуванню і плануванню територій;

· Мета забезпечення якості безпеки – процес, де для конкретного округу, суспільство і компетентні органи державної влади, через своїх представників, визначають побажання  громади. населення щодо того, якими мають бути стандарти безпеки, характеристики середовища проживання;

· Охорона території – діяльність щодо збереження та підтримання важливих або характерних рис даної місцевості, продиктованих умовами життя людей їх спадщиною, яка випливає з його природної конфігурації, та/або є результатом людської діяльності;

· Управління безпекою – дії, з точки зору сталого розвитку, з організації громадського контролю за системами безпеки з тим, щоб спрямовувати та гармонізувати зміни, викликані соціальним, економічним та екологічним розвитком;

· Планування безпеки – активна діяльність, спрямована на перспективу дії з розвитку, відновлення або створення відповідних систем.

 

Стаття 2. Завданнями Національної Поліції місцевого самоврядування є:

2.1. Захист прав людини і громадянина, громади, громадського порядку та безпеки громади на території Округу – села, селища, міста;

2.2. Попередження та припинення злочинів, інших порушень громадського порядку;

2.3. Захист власності громадян та громади Округу від злочинних посягань;

2.4. Сприяння у дотриманні безпеки дорожнього руху в межах повноважень, визначених цим Положенням та Законодавством, іншими регуляторними актами державних органів, органів місцевого самоврядування та громади на території Округу;

2.5. Застосування заходів адміністративного впливу, згідно Адміністративного законодавства України, в межах повноважень даного Положення;

2.6. Припинення порушень громадського порядку, дотримання правил екології, санітарії, благоустрою та в  інших сферах на території села, селища, міста округу;

2.7. Забезпечення порядку в  місцях культурного та іншого відпочинку людей, в місцях  збору громадян, на   громадському транспорті в межах Округу;

2.8. Збереження  державної, національної символіки та символіки територіальної громади,  культурних і історичних пам’яток Округу;

2.9. Забезпечення в межах визначених повноважень виконання загальнообов’язкових рішень органів  державної  влади, місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;

2.10. Забезпечення в порядку, встановленому рішеннями представницьких органів місцевого самоврядування, ради старійшин громади, грамадских слухань, безпеки громадських діячів, посадових осіб органів місцевого самоврядування тощо;

2.11. Забезпечення громадського порядку та координація дій  громадян, волонтерів при проведенні рятувальних, евакуаційних та карантинних заходів під час  надзвичайних ситуацій, епідемій і епізоотій;

2.12. У межах своїх повноважень прийняття участі у забезпеченні військового та надзвичайного стану;

2.13. Сприяння установам, що надають допомогу безпритульним, жебракам, іншим особам, які потребують соціального захисту з боку влади, у підтриманні їх діяльності;

2.14. Сприяння органам внутрішніх справ у виконанні покладених на них законодавством завдань.

 

Стаття 3. Принципи створення та діяльності. Девіз Національної Поліції місцевого самоврядування.

3.1. Принципами створення та діяльності Національної Поліції місцевого самоврядування є:

· З метою максимально – ефективного розвитку місцевого самоврядування, впровадження прямого народовладдя, та в інтересах законних прав і свобод громадянина, громади, округу, здійснення захисту  і підтримка громадянина в усіх установах та організаціях, незалежно від їх форми власності;

 Неухильно дотримуватися:

· Верховенства права;

· Законності дій;

· Гуманізму та співчуття;

· Прозорості та гласності рішень;

· Взаємодії з громадськими і державними організаціями,  правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами самоорганізації населення, трудовими колективами та об’єднаннями громадян, а також громадою відповідного Округу;

· Підзвітність і відповідальність перед  громадянами округу, територіальними громадами, органами місцевого самоврядування та органамидержавної влади;

· Поваги до громадян, до їх самобутності та національних традицій;

· Служіння інтересам громади, постійне виконання своїх обов’язків без урахування місця і часу;

· У лавах  Національної Поліції місцевого самоврядування є таким, що  не сумісне з діяльністю шерифа; політична, просвітницька, агітаційна та інша діяльність на користь політичних, релігійних та інших організацій, установ . На виконання службових обов’язків працівників Національної Поліції місцевого самоврядування  не мають вплив будь-яка політична, громадська, релігійна організація партія чи їх об’єднання.

3.2. Девіз Національної Поліції місцевого самоврядування :

 – Служити громадянину – захищати громаду

 Стаття 4. Правова основа діяльності Національної Поліції місцевого самоврядування:

4.1. Правовою основою діяльності Національної Поліції місцевого самоврядування є Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про демократичний та цивільний контроль над воєнною організацією, та правоохоронними органами держави», «Про участь громадян в охороні громадського порядку та державного кордону», «Про охорону навколишнього природного середовища» інші законодавчі акти України, статути територіальних громад, рішення представницьких органів місцевого самоврядування, міжнародні правові документи у галузі охорони громадського порядку, охорони та управління природною і культурною спадщиною, територіального планування, місцевого самоврядування, зокрема Європейська хартія про місцеве самоврядування (Страсбург, 15 жовтня 1985 року ратифікованої законом 452/97-ВР, додаткового протоколу до хартії від 16.11.2009.р), Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в прийнятті рішень та доступ до правосуддя в області навколишнього середовища (Орхус, 25 червня 1998 року); Конвенція про збереження європейської живої природи і природних середовищ існування (Берн, 19 вересня 1979 року), Конвенція про захист європейської архітектурної спадщини (Гренада, 3 жовтня 1985 року), Європейська конвенцію про захист археологічної спадщини (переглянуту) (Валлетта, 16 січня 1992 року), Конвенція про біологічне різноманіття (Ріо-де-Жанейро, 5 червня 1992 року), Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (Париж , 16 листопада 1972 року), Положення про Національну Поліцію місцевого самоврядування, Статут МГО «Міжнародна Служба Порятунку (Police) 911».

Стаття 5. Створення та ліквідування Національної Поліції місцевого самоврядування:

5.1. Національна Поліція місцевого самоврядування створюється та ліквідується рішенням Президії МГО «МСП (Police) 911» за поданням Національної Ради Громадської Безпеки, яка є ініціатором Проекту.

5.2. Про створення та ліквідацію Національної Поліції місцевого самоврядування та її робочих органів (підрозділів) повідомляється  Адміністрація президента України, Кабінет міністрів України Міністерство внутрішніх справ України.

Стаття 6. Створення робочих органів (органів) Національної Поліції місцевого самоврядування:

6.1. Створенням робочих органів Національної Поліції місцевого самоврядування займається Координаційна Рада – головний координаційний  орган з питань організації діяльності робочих органів Національної Поліції місцевого самоврядування.

6.2. Поштовхом до створення робочих органів Національної Поліції місцевого самоврядування є ініціатива  громадян та їх зібрання, громади округу (рішення ради  старійшин), рішення ради та/чи ініціатива громадських організацій, що здійснюють свою статутну діяльність на території Округу.

6.3. Строк підготовки працівників органів Національної Поліції місцевого самоврядування, для запуску робочого органу на території Округу, узгоджується ініціатором з Координаційною Радою, але не може перевищувати 30 календарних днів.

6.4. На територіях певних Округів, Координаційною Радою Національної Поліції місцевого самоврядування можуть створюватись спеціалізовані структурні підрозділи, які функціонують на підставі власних положень.

6.5. Координаційна рада створює та запроваджує Положення та посадові інструкції для шерифів і інших працівників органів Національної Поліції місцевого самоврядування, здійснює контроль за їх неухильним дотриманням положення та посадових рекомендацій, слідкує за  звітуванням шерифа    перед громадянами і громадою округу.

Стаття 7. Вимоги до Положень про органи Національної Поліції місцевого самоврядування:

7.1. Положення про органи Національної Поліції місцевого самоврядування це нормативно-правові акти, що розроблюються Координаційною Радою на основі та з урахуванням норм законодавства, даного Положення, угоди про взаємодію та співпрацю в ім`я захисту інтересів територіальних громад та створення громадського правозахисного органу від  27.06.2012 р. Статуту МГО «МСП (Police) 911», в якому визначаються призначення органу, фінансування заходів, що ним здійснюються та його ліквідація.

7.2. В Положенні  визначенно:  порядок організації, завдання, функції, компетенція, органів, підрозділів.

– порядок обрання/призначення, затвердження громадського службовця органу Національної Поліції місцевого самоврядування,найменування органу;

– завдання, що передбачені у цьому Положенні та завдання, що обумовлюються особливостями територіальної громади;

– функції та повноваження органу Національної Поліції місцевого самоврядування;

– права та обов’язки керівних  органів Національної Поліції місцевого самоврядування;

– особливості діяльності працівників-громадських службовців Національної Поліції місцевого самоврядування;

– порядок переобрання/звільнення з посад працівників-громадських службовців Національної Поліції місцевого самоврядування;

– звітність органу Національної Поліції місцевого самоврядування;

– необхідне фінансове та матеріально-технічне забезпечення органу Національної Поліції місцевого самоврядування;

– порядок документообігу (перелік документів суворої звітності) органу Національної Поліції місцевого самоврядування;

– порядок припинення діяльності органу Національної Поліції місцевого самоврядування і вирішення питань, пов’язаних з їх ліквідацією;

– порядок внесення змін і доповнень до Положень.

Стаття 8. Загальний принцип організації штатів органів Національної Поліції місцевого самоврядування:

8.1. Штати органів Національної Поліції місцевого самоврядування визначаються Координаційною Радою Національної Поліції місцевого самоврядування. Координаційна Рада НПМС, відповідно до «Положення про обрання на посади в органах Національної Поліції місцевого самоврядування» розглядає кандидатури на посади Шерифа Округу від громади, готує пропозиції  на розгляд зібранню громадян, ради старійшин та іншим інституціям громади. Робить  необхідні заходи з питань аналізу придатності кандидата на посаду, здійснює затвердження кандидатури рішенням координаційною  радою і Президентом МГО «МСП (Police) 911» та організовує заходи щодо його подальшого навчання в Центрі Спеціальної Підготовки.

8.2. Кількість помічників Шерифа Округу є рекомендована і погоджуються з громадою (в залежності від кількості жителів, стану громадського порядку, наявності об`єктів, які суттєво впливають на процеси життєдіяльності населення округу, можливостей фінансування органу).

Стаття 9. Територіальні органи Національної Поліції місцевого самоврядування складаються з:

9.1. Офіс Голови Служби Шерифів (Київщина, Черкащина, Миколаївщина і т.д.). є консультативним, дорадчим органом. Очолюється Головою Служби Шерифів який має бути обраний таємним голосуванням складом діючих шерифів  області за пропозиціями координаційної ради. Працівники: оперативні чергові офісу, заступник,  помічники Голови Служби Шерифів, призначаються головою.

9.2. Офіс голови служби шерифа області здійснює свою діяльність згідно відомчих інструкцій розроблених Координаційною Радою НПМС (відповідно до вимог ст. 1 Розділу 4), і за рахунок  кошторису затвердженого та сформованого діючими округами області.

9.3. Спеціалізовані підрозділи Служби Шерифів. Організовуються та здійснюють свою діяльність за спеціальним положенням тільки  при координаційній раді, без урахування місця розташування

9.4. Кількість посад помічників Шерифа для Округів у сільській місцевості визначається шерифом в залежності від стану забезпеченості громадського порядку.

Стаття 10. Повідомлення про створення органу Національної Поліції місцевого самоврядування – офіс  Шерифа Округу:

10.1. У 10 денний термін з дня його затвердження на посаду, Шериф Округу зобов’язаний надати інформацію до державних  та правоохоронних органів за місцем дислокації офісу  Шерифа Округу. Інформаційний пакет має містити інформацію про розташування офісу Шерифа Округу, дані про територію обслуговування а також копію затвердженого Протоколу обрання Шерифа Округу громадою.

10.2. У 30 денний термін з дня початку роботи офісу Шерифа- Шериф затверджує особистий бланк  на основі порядкового  ідіфікаційного номеру Округу,  звертається до органів МВС та інших органів з повідомлення  даних  про чисельність помічників та склад працівників офісу  Шерифа Округу.

Стаття 11. Підпорядкування  Шерифа Округу: 

11.1. Шериф Округу діє відповідно до Українського законодавства, даного Положення, посадових інструкцій і несе відповідальність за їх виконання  виключно тільки перед громадою. У своїй діяльності співпрацює з державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та громадянами. Підзвітний Голові Служби Шерифів.

11.2. Помічник Шерифа Округу здійснює свою діяльність відповідно до посадових інструкцій і підпорядковується Шерифу Округу, та за його відому – представникам державних органів та органам місцевого самоврядування.

Стаття 12. Підпорядкування Голови Служби Шерифів області:

12.1. Голова Служби Шерифів області діє на підставі діючої угоди між  шерифом округу та офісом голови служби відповідно до посадових інструкцій та даного положення на території визначених Округів і несе відповідальність за їх дотриманням і виконанням перед Координаційною Радою Національної Поліції місцевого самоврядування.  Голова служби шерифа  області має окрему угоду з кожним округом області в якій  викладені права та обов’язки сторін, з урахування пропорційної частки округа,  що до фінансування служби

Стаття 13. Обов’язки Шерифа Округу та його помічника на території Округу:

13.1. Забезпечувати охорону та захист громадян і громадський порядок;

13.2. Припиняти адміністративні правопорушення і злочини, складати первинні адміністративні матеріали та передавати їх до відповідних установ та відділів органів Міністерства внутрішніх справ;

13.3. Виявляти причини й умови, що сприяють вчиненню правопорушень, вживати в межах своєї компетенції заходів до їх усунення, брати участь у правовому вихованні населення;

13.4. Повідомляти відповідним державним органам, органам місцевого самоврядування, громадським організаціям та об’єднанням про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та про інші надзвичайні події, що трапилися на території, вживати невідкладних заходів для ліквідації їх наслідків, порятунку людей і надання їм допомоги, охорони майна, що залишилось без нагляду;

13.5. Брати участь у проведення карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

13.6. Сприяти у забезпеченні, відповідно до законодавства, режиму воєнного або надзвичайного стану, зони надзвичайної екологічної ситуації в разі їх оголошення на території Округу;

13.7. Сприяти державним правоохоронним органам у здійсненні приводу до відповідних державних органів або установ, згідно з чинним законодавством, та з санкції прокурора громадян, які проживають на території Округу і ухиляються від явки в органи досудового слідства, судові органи чи призову на військову службу;

13.8. Надавати у межах наданих повноважень допомогу народним депутатам, представникам державних органів і громадських об’єднань (організацій) у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

13.9. Надавати у межах наявних можливостей невідкладну, у тому числі медичну, допомогу особам, які потерпіли від правопорушень і нещасних випадків, перебувають у безпорадному або небезпечному для життя і здоров’я стані, а також неповнолітнім, які залишились без опікування;

13.10. Забезпечувати в межах своїх повноважень виконання та контроль рішень громади,  сільських, селищних, районних, міських рад із питань охорони громадського порядку, торгівлі, утримання тварин у домашніх умовах, дотримання тиші в громадських місцях тощо;

13.11. Сприяти у контролі за  додержанням громадянами та службовими особами встановлених законодавством правил паспортної системи в`їзду, виїзду, перебування на території Округу, транзитного проїзду через Округ  іноземних громадян та осіб без громадянства;

13.11. Забезпечувати громадський порядок під час проведення масових заходів культурного, національного та комерційного характеру*;

13.12. Сприяти державним правоохоронним органам у боротьбі з адміністративними  правопорушеннями в межах, визначених Кодексом України про адміністративні  правопорушення та Українського законодавства в цілому;

13.13. Сприяти державним правоохоронним органам у протистояні проявам порушень  порядку  обігу наркотичних засобів та психотропних речовин на території Округу в межах повноважень, визначених цим Положенням;

13.14. Надавати допомогу органам охорони здоров’я, що діють на території Округу і здійснюють витвереження осіб, доставлених у спеціальні медичні установи, по припиненню протиправних дій з боку зазначених осіб;

13.15. Виконувати заходи, передбачені у загальнообов’язкових рішеннях громади та відповідної ради з питань охорони громадського порядку і правил торгівлі та громадського харчування;

13.16. Надавати допомогу та сприяти органам державної автомобільної інспекції  у дотриманні громадянами правил дорожнього руху на території Округу;

13.17. Працівник органу Національної Поліції місцевого самоврядування на території України незалежно від посади, яку він займає, місцезнаходження і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб з заявою чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській безпеці або у разі безпосереднього виявлення таких – зобов’язаний вжити можливих заходів до попередження і припинення правопорушень та злочинів, рятування людей, подання допомоги особам, які її потребують, затримання осіб, які вчинили або підозрюються у правопорушенні, охорони місця події і негайно повідомити про це в найближчий підрозділ Міністерства внутрішніх справ.

Стаття 14. Права органів Національної Поліції місцевого самоврядування:

14.1. Працівник органу НПМС, виконуючи свої обов`язки на території Округу – має право вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок – припиняти правопорушення, виносити на місці усне попередження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені цим Положенням заходи примусу;

14.2. При підозрі у вчиненні правопорушень – перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з’ясування питання щодо дотримання правил, нагляд і контроль за виконанням яких покладено громадою  Округу на орган Національної Поліції місцевого самоврядування;

14.3. Вести облік осіб, які проживають на території Округу і потребують профілактичного впливу, виносити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправної поведінки;

14.4. Проводити огляд осіб, за їх згодою, які підозрюються у вчиненні адміністративних та інших  злочинів та речей, що знаходяться при них, транспортних засобів , знарядь  тощо. В установленому порядку  вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення чи злочину або використані на шкоду їх здоров’ю чи громадянам з метою їх подальшої передачі до державних правоохоронних органів;

14.5. Проводити фотографування, звукозапис, відео зйомку правопорушень, надзвичайних ситуацій, аварій та їх наслідків тощо, та зберігати їх. Безперешкодно надавати їх для використання громадянам-учасникам події чи для державних органів, в справах досудового слідства та в для розгляду справ в судах,

14.6. Проводити кіно-, фото- і звукофіксацію, як допоміжний засіб попередження протиправних дій,

14.7. На території Округу, за заявою громадянина, з метою припинення злочину – виявлення злочинців, їх затримання та подальшою передачею до державних правоохоронних органів – безперешкодно входити у будь-який час доби на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, оглядати їх;

14.8. На території Округу, при стихійному лихові та інших надзвичайних обставинах – на земельні ділянки, в житла та інші приміщення громадян, перебувати на земельних ділянках, в інших приміщеннях громадян за їхньою згодою, а також за необхідності – на території і в приміщеннях підприємств, установ і організацій з повідомленням про це адміністрації з метою забезпечення безпеки громадян та громадської безпеки;

14.9. На території Округу, з метою профілактичного впливу повідомляти державним органам, громадським організаціям, трудовим колективам і громадськості за місцем проживання особи про факти вчинення нею адміністративного правопорушення;

14.10. Вносити відповідним державним органам, громадським організаціям або службовим особам, підприємствам, установам, організаціям обов’язкові до розгляду подання про необхідність усунення причин і умов, що сприяють вчиненню правопорушень на території Округу;

14.11. Відповідно до своєї компетенції, на території Округу тимчасово обмежувати або забороняти доступ громадян на окремі ділянки місцевості чи об’єкти з метою забезпечення громадського порядку, громадської безпеки, охорони життя і здоров’я людей чи забезпечення недоторканості місця злочину (аварії тощо);

14.12. Вилучати у громадян і службових осіб предмети і речі, заборонені або обмежені в обороті, а також документи з ознаками підробки, та передавати їх до органів Міністерства внутрішніх справ;

14.13. Організовувати заходи матеріального і морального заохочення громадян, які мешкають на території Округу і надають допомогу в охороні правопорядку;

14.14. Відповідно до вимог Законодавства, для самозахисту – зберігати, носити і застосовувати дозволені спеціальні засоби.

Стаття 15. На території Округу затримувати, з метою подальшої передачі до органів Міністерства внутрішніх справ:

15.1. Неповнолітніх віком до 16 років, які підозрюються чи скоїли адміністративні правопорушення чи кримінальні злочини (з їх утриманням не більше, як на 8 годин);

15.2. Осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника Національної Поліції місцевого самоврядування (не більше, як на 24 години),

15.3. Осіб, які перебувають в громадських місцях у стані сп’яніння,  якщо вони втратили здатність самостійно пересуватися чи можуть завдати шкоди оточуючим або собі (не більше, як на 24 години),

15.4. Осіб, яких спіймані при скоєні правопорушення (не більше, як на 24 години),

15.5. Військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки злочину або адміністративного правопорушення (не більше, як на 24 години),

15.6. Осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв’язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих  (не більше, як на 24 години),

Стаття 16. Застосування засобів фізичного впливу та засобів особистого захисту працівниками Національної Поліції місцевого самоврядування на території Округу:

16.1. Застосуванню сили і дозволеної Законодавством особистої вогнепальної зброї  тільки для самозахисту  попередньо  сповістивши про намір їх використання, якщо це дозволяють обставини.

16.2. Без попередження фізична сила і особиста вогнепальна зброя можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров’ю громадян чи працівників Національної Поліції місцевого самоврядування.

16.3. Забороняється застосовувати заходи фізичного впливу і вогнепальну зброю до жінок з явними ознаками вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх, крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю людей.

16.4. У разі неможливості уникнути застосування сили, вона не повинна перевищувати міри, необхідної для уникнення поранень від правопорушників і має зводитись до мінімуму можливості завдання шкоди здоров’ю правопорушників та/чи інших громадян. При завданні шкоди правопорушнику працівник Національної Поліції місцевого самоврядування забезпечує подання необхідної допомоги потерпілим в найкоротший строк.

16.5. Про застосування заходів фізичного впливу і вогнепальної зброї, а також про будь-які ушкодження або смерть, що наступили в ході самозахисту і спричинені особі внаслідок застосування працівником Національної Поліції місцевого самоврядування заходів фізичного впливу і вогнепальної зброї – працівник Національної Поліції місцевого самоврядування негайно та письмово доводить до відома Шерифа Округу для сповіщення прокуророві.

Перевищення повноважень щодо застосування сили,а також зброї, тягне за собою відповідальність в тому чеслі крімінальну, встановлену законодавством.

Стаття 16. Організація та проходження необхідної підготовки працівниками органів Національної Поліції місцевого самоврядування.

Здійснюється за окремим Положенням, яке розроблює та запроваджує Координаційна Рада НПМС.

Стаття 17. Форма одягу, атрибути працівника Національної Поліції місцевого самоврядування.

Здійснюється за окремим Положенням, яке розроблює та запроваджує Координаційна Рада НПМС.

Стаття 18. Транспорт працівника Національної Поліції місцевого самоврядування.

Здійснюється за окремим Положенням, яке розроблює та запроваджує Координаційна Рада НПМС.

Стаття 19. Соціальний пакет працівника Національної Поліції місцевого самоврядування.

Здійснюється за окремим Положенням, яке розроблює та запроваджує Координаційна Рада НПМС.

Стаття 20. Відповідальність працівників Національної Поліції місцевого самоврядування

Працівник Національної Поліції місцевого самоврядування у межах повноважень, наданих громадою, радами та цим Положенням, іншими законами, самостійно приймає рішення і несе за свої  дії або бездіяльність адміністративну та кримінальну відповідальність  згідно з діючим Законодавством України.

При порушенні працівником Національної Поліції місцевого самоврядування прав і законних інтересів громадянина відповідні органи та службові особи місцевого самоврядування зобов’язані вжити заходів до поновлення цих прав, відшкодування завданих матеріальних збитків, на вимогу громадянина публічно вибачитися.

Працівник Національної Поліції місцевого самоврядування, який виконує свої обов’язки  відповідно до повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки. Такі збитки компенсуються за рахунок укладених страхових угод або місцевого бюджету.

Дії або рішення органу Національної Поліції місцевого самоврядування, її працівників можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури.

Стаття 21. Зміни та доповнення до Положення.

21.1. Зміни та доповнення до Положення в рамках діючого Законодавства України здійснюються Координаційною Радою Національної Поліції місцевого самоврядування за умов, якщо необхідність цих змін ініціює 75% громадян, що проживають на території громад (шляхом проведення референдуму). Дія зміненого чи доповненого Положення розповсюджується на території всіх Округів України.

11 липня 2012 року, м. Київ.

 

 

 


 

 

 

 

 

Крім того, сьогодні ми вперше публікуємо текст присяги працівника національної Поліції місцевого самоврядування:

 

 

 

Текст урочистої Присяги

 

Я,___________________________________________________________________________________________________,

 

(прізвище, ім’я по батькові повністю)

 

громадянин України, обраний громадою Округу захищати її інтереси, свідомо обравши шлях громадського службовця Національної Поліції місцевого самоврядування, урочисто присягаюся:

 

Бути мужнім, пильним і дисціплінованим членом громади, вести непримириму боротьбу з порушниками громадського порядку.

 

Суворо дотримуватися законності, сумлінно виконувати покладені на мене громадою обов’язки з питань охорони громадського порядку, самовіддано стояти на захисті законних прав і свобод громадян, захищати інтереси громади і держави, бути самовідданим народу України.

 

 

 

Присягаюся, присягаюся, присягаюся!

 

 

 

“___” _________________ 20__ р.     ___________________________

 

(підпис)

 

 

джерело

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Матеріал підготував: Голова Координаційної Ради Національної Поліції місцевого самоврядування, Володимир Волков.

  деньги в долг

Comments are closed.