..перевибори 2016. (27.07)

..тривають етапи роботи по перевиборам 2016 у смт.Борова: комісія розпочала свою роботу заздалегіть, провела підготовчу та організаційну частину, погодила графіки та склала попередній кошторис, отримала погоджений план від ЦВК і після цього ознайомила з ним місцеву адміністрацію. Лист-заява від голови ТВК передано до селищної ради, зареєстровано, вручено голові смт. особисто в руки. Подробиці далі..

..приклад кошторису, КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН, по виборам..

Додаток
до Порядку

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Борівської селищної  виборчої комісії
№ 3

ЄДИНИЙ КОШТОРИС ВИДАТКІВ
територіальної виборчої комісії на 2016 рік

34260569 Борівська селищна виборча комісія Фастівського району Київської області
(код згідно з ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

Вид бюджету — місцевий

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитуваннямісцевих бюджетів (гривень)

Найменування Код Усього на рік Разом
загальний фонд спеціальний фонд
Надходження — усього х 59114 59114
Надходження коштів із загального фонду бюджету х х
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі х
надходження від плати за
послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (розписати за підгрупами)
х
інші джерела власних надходжень бюджетних установ (розписати за підгрупами) х
інші надходження, у тому числі х
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) х
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання) х
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х
х
Видатки та надання
кредитів — усього
х 59114 59114
Поточні видатки 2000 59114 59114
Оплата праці 2110  
Заробітна плата 2111 37048 37048
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112
Нарахування на оплату праці 2120 8151   8151
Використання товарів і послуг 2200    
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 2652 2652
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220
Продукти харчування 2230
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 11263 11263
Видатки на відрядження 2250
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270
Оплата теплопостачання 2271
Оплата водопостачання та водовідведення 2272
Оплата електроенергії 2273
Оплата природного газу 2274
Оплата інших енергоносіїв 2275
Дослідження і розробки, окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм 2280
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку з реалізації державних (регіональних) програм 2281
Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420
Поточні трансферти 2600
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630
Соціальне забезпечення 2700
Виплата пенсій і допомоги 2710
Стипендії 2720
Інші виплати населенню 2730
Інші поточні видатки 2800      
Капітальні видатки 3000
Придбання основного капіталу 3100
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121    
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів 3122
Капітальний ремонт 3130  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132    
Реконструкція та реставрація 3140    
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141    
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142    
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143
Створення державних запасів і резервів 3150
Придбання землі та нематеріальних активів 3160
Капітальні трансферти 3200
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210    
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220    
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230
Капітальні трансферти населенню 3240
Надання внутрішніх кредитів 4110
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112
Надання інших внутрішніх кредитів 4113
Надання зовнішніх кредитів 4210
Нерозподілені видатки 9000
Головатериторіальної виборчої комісії Т.В. Гладченко
Головний бухгалтертериторіальної виборчої комісії Т.П. Клепоносова
  МП

..
зразок на КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН основних організаційних заходів з підготовки та проведення проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад 04 вересня 2016 року.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
основних організаційних заходів з підготовки та проведення
проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад
04 вересня 2016 року

 

№ з/п Зміст заходу, визначений Законом України “Про місцеві вибори”  (далі – Закон) Строк виконання заходу Календарна дата Суб’єкт виконання заходу
1 Прийняття рішення про призначення проміжних виборів депутатів сільських, селищних рад (далі – вибори) (частина п’ята статті 14, частина третя статті 15, частина третя статті 90 Закону) Не пізніш як у десятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутата, з урахуванням призначення виборів на останню неділю шестидесятиденного строку з дня прийняття відповідного рішення   Сільська, селищна виборча комісія (далі – територіальна виборча комісія)
2 Опублікування рішення про призначення виборів у друкованих засобах масової інформації або оприлюднення в інший спосіб та доведення зазначеного рішення до відома Центральної виборчої комісії                                                                                             (частина шоста статті 15 Закону) Не пізніш як на третій день з дня прийняття рішення про призначення виборів   Територіальна виборча комісія
3 Офіційне оголошення про початок виборчого процесу
(абзац другий частини сьомої статті 15 Закону)
Одночасно з прийняттям рішення про призначення виборів   Територіальна виборча комісія
4 Оприлюднення рішення про оголошення початку виборчого процесу в місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією                                                (частина сьома статті 15 Закону) Не пізніше наступного дня після дня прийняття відповідного рішення   Територіальна виборча комісія
5 Подання до Центральної виборчої комісії відомостей щодо зареєстрованих політичний партій (далі – партія) та їх місцевих організацій  із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                   (частина шоста статті 37 Закону) Не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування До 5 липня включно Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян
 ПОЧАТОК ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ ПРОМІЖНИХ ВИБОРІВ – 16 липня  
(за п’ятдесят днів до дня голосування)
(абзац перший частини третьої статті 15 Закону)
6 Визначення та обладнання місць для розміщення плакатів, стендів, листівок та інших друкованих агітаційних матеріалів (крім матеріалів, що розміщуються на носіях зовнішньої реклами)                                                                                                                        (частина четверта статті 56 Закону) Не пізніш як за сорок п’ять днів до дня голосування До 20 липня включно Місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування
7 Складання єдиного кошторису доходів і видатків на підготовку і проведення місцевих виборів           (стаття 69 Закону) В одноденний строк з дня отримання від виконавчого комітету сільської, селищної ради рішення про виділення коштів Територіальна виборча комісія
8 Встановлення розцінок вартості одиниці друкованої площі та одиниці ефірного часу для проведення передвиборної агітації                                                                             (абзац перший частини третьої статті 57 Закону) Не пізніш як за сорок днів до дня голосування До 25 липня включно Засоби масової інформації
9 Звернення до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                                                                 (частина перша статті 66 Закону) Не пізніш як за сорок днів до дня голосування До 25 липня включно Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована в установленому законом порядку
10 Прийняття рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах або про відмову в наданні такого дозволу                                                                   (частина друга статті 66 Закону) Не пізніш як на п’ятий день з дня отримання клопотання   Центральна виборча комісія
11 Видача представнику громадської організації копії рішення про надання дозволу мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу                                                                                (частина друга статті 66 Закону) Не пізніш як наступного дня після дня прийняття відповідного рішення Центральна виборча комісія
12 Подання до відповідних територіальних виборчих комісій відомостей щодо зареєстрованих партій та їх місцевих організацій із зазначенням керівників таких партій та місцевих організацій                                                                                                                                                                                      (частина шоста статті 37 Закону) Не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня голосування До 30 липня включно Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації (легалізації) об’єднань громадян
13 Повідомлення у письмовій формі відповідній територіальній виборчій комісії про дату, час і місце проведення зборів (конференції) з метою висування кандидатів                                                                                                                                               (абзац перший частини п’ятої  статті 37 Закону) Не пізніш як за день до дня проведення зборів (конференції) Відповідна місцева організація партії
14 Висування кандидатів у депутати сільської, селищної ради (далі – кандидати у депутати)                                                                                                                                                                               (частини перша – третя статті 35 Закону) Розпочинається за тридцять чотири дні до дня голосування З 1 серпня Місцеві організації партій, зареєстровані в установленому законом порядку, з урахуванням обмежень частини другої статті 12 Закону, громадяни України шляхом самовисування
15 Опублікування в газетах “Голос України” та “Урядовий кур’єр” переліку громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на місцевих виборах                                                                                   (частина третя статті 66 Закону) Не пізніш як за тридцять днів до дня голосування До 4 серпня включно Центральна виборча комісія
16 Подання до територіальної виборчої комісії документів для реєстрації кандидатів у депутати                                                                              (частина друга статті 42 Закону) Закінчується за двадцять чотири дні до дня голосування До 10 серпня включно Представник місцевої організації партії, уповноважений на підставі довіреності від місцевої організації партії;              кандидат у депутати, висунутий шляхом самовисування
17 Прийняття рішення про реєстрацію кандидата в депутати або про відмову в реєстрації                                                                         (абзац перший частини четвертої статті 42 Закону) Не пізніш як на третій день з дня прийняття заяви про реєстрацію кандидата в депутати та доданих до неї необхідних документів, але не пізніш як за двадцять три дні до дня голосування До 11 серпня включно Відповідна територіальна виборча комісія
18 Надсилання (видача) копії рішення про реєстрацію кандидата в депутати або про відмову в реєстрації                                                                                                (абзац другий частини четвертої статті 42, частина друга статті 46 Закону) Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення Відповідна територіальна виборча комісія
19 Видача посвідчення кандидата в депутати (в разі його реєстрації)                                                                                                                 (частина п’ята статті 42 Закону) У триденний строк з дня прийняття рішення про реєстрацію Відповідна територіальна виборча комісія
20 Оприлюднення відомостей про реєстрацію кандидатів у депутати у визначений комісією спосіб                                                                      (частина восьма статті 42 Закону) Після закінчення реєстрації, але не пізніш як за двадцять один день до дня голосування До 13 серпня включно Відповідна територіальна виборча комісія
21 Початок передвиборної агітації                                                                  (частина друга статті 54 Закону) З дня, наступного за днем прийняття  відповідною територіальною виборчою комісією рішення про реєстрацію кандидата в депутати Кандидат у депутати
22 Подання до територіальної виборчої комісії по одному примірнику кожного друкованого агітаційного матеріалу, виготовленого за рахунок коштів власного виборчого фонду кандидата, а також з використанням обладнання, що йому належить                                                                                       (частина третя статті 56 Закону) Не пізніш як через два дні після його виготовлення Кандидат у депутати
23 Повідомлення відповідній територіальній виборчій комісії про відкриття рахунку виборчого фонду та його реквізити                                                                (частина шоста статті 70 Закону) Не пізніше наступного робочого дня з дня відкриття рахунку виборчого фонду Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду
24 Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подань щодо кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (частина четверта статті 23 Закону) Не пізніш як за двадцять днів до дня голосування До 14 серпня включно Місцева організація партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; кандидат у депутати
25 Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про відмову від балотування                                                                                  (пункт 1 частини першої статті 47 Закону) У будь-який час після реєстрації  кандидата, але не пізніш як за дев’ятнадцять днів до дня голосування До 15 серпня включно Кандидат у депутати
26 Звернення до територіальної виборчої комісії щодо скасування рішення про реєстрацію відповідного кандидата відповідно до рішення місцевої організації партії                                                                                                                               (пункт 2 частини першої статті 47 Закону) У будь-який час після реєстрації кандидата, але не пізніш як за  дев’ятнадцять днів до дня голосування До 15 серпня включно Місцева організація партії, яка висунула відповідного кандидата
27 Прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати                                                                (частина третя статті 47 Закону) Не пізніше ніж за вісімнадцять днів до дня голосування До 16 серпня включно Відповідна територіальна виборча комісія
28 Видача копії рішення про скасування реєстрації кандидата в депутати                                                            (частина шоста статті 47 Закону) Не пізніш як на другий день з дня прийняття рішення про скасування реєстрації кандидата Відповідна територіальна виборча комісія
29 Затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідних виборчих округах                                                                                                                              (абзац перший частини третьої статті 74 Закону) Не пізніш як за сімнадцять днів до дня голосування До 17 серпня включно Територіальна виборча комісія
30 Ознайомлення з текстом виборчого бюлетеня для голосування                                                                (абзац другий частини третьої статті 74 Закону) Протягом двох днів з дня прийняття рішення територіальної виборчої комісії про затвердження тексту виборчого бюлетеня для голосування у відповідному виборчому окрузі Суб’єкти відповідного виборчого процесу
31 Повідомлення про місцезнаходження (адреси) приміщень для дільничних виборчих комісій територіальній виборчій комісії, що утворює відповідні дільничні виборчі комісії                                                                                   (пункт 1 частини першої статті 73 Закону) Не пізніш як за один день до утворення дільничних виборчих комісій Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи
32 Проведення жеребкування щодо включення кандидатур до складу дільничних виборчих комісій                                                                       (частина перша статті 23 Закону) Не пізніш як на п’ятий день після закінчення строку внесення подань До 19 серпня включно Відповідна районна, міська (міста обласного значення без районного поділу), районна в місті виборча комісія
33 Утворення дільничних виборчих комісій                                                                                                                               (абзац перший частини першої статті 23 Закону) Не пізніш як за п’ятнадцять днів до дня голосування До 19 серпня включно Районна, міська (міста обласного значення без районного поділу) районна в місті виборча комісія
34 Оприлюднення рішення про утворення дільничних виборчих комісій з відомостями про їх склад у місцевих засобах масової інформації або в інший спосіб, визначений територіальною виборчою комісією                                                                                                                                                              (частина восьма статті 23 Закону) Не пізніше наступного дня з дня утворення дільничних виборчих комісій Територіальна виборча комісія, що утворила дільничні виборчі комісії
35 Скликання першого засідання дільничної виборчої комісії                                                                                                                                   (частини друга, третя статті 27 Закону)    Не пізніш як на другий день з дня утворення дільничної виборчої комісії Голова, а в разі його відсутності – заступник голови, а в разі відсутності голови та його заступника – секретар дільничної виборчої комісії
36 Початок повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                                                             (абзац перший частини шостої статті 20 Закону) З моменту складання присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії
37 Подання територіальній виборчій комісії відомостей про кількість виборців, включених до попередніх списків виборців на виборчих дільницях                                                                               (абзац другий частини шостої статті 74 Закону) Після виготовлення попередніх списків виборців Орган ведення Державного реєстру виборців
38 Передача попереднього списку виборців на паперовому носії та виготовлених іменних запрошень дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                                                                                                                                 (абзац перший частини другої статті 30 Закону) Не пізніш як за тринадцять днів до дня голосування До 21 серпня включно Орган ведення Державного реєстру виборців
39 Надання попереднього списку виборців на звичайній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                           (частина перша статті 31 Закону) Наступного дня після дня отримання попереднього списку виборців Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
40 Передача до Центральної виборчої комісії копії рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня                                                                            (частина тринадцята статті 75 Закону) Невідкладно Відповідна територіальна виборча комісія
41 Передача дільничним виборчим комісіям рішення про затвердження тексту виборчого бюлетеня для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                          (абзац третій частини третьої статті 74 Закону) Не пізніше ніж за дванадцять  днів до дня голосування До 22 серпня включно Територіальна виборча комісія
42 Визначення кількості виборчих бюлетенів для голосування у відповідних виборчих округах                                                                                                                                  (абзац перший частини шостої статті 74 Закону) Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування До 22 серпня включно Територіальна виборча комісія
43 Подання дільничній виборчій комісії спеціальної виборчої дільниці відомостей щодо громадян України, які згідно із статтею 3 Закону мають право голосу на відповідних місцевих виборах та на день проведення цих виборів перебуватимуть у відповідному стаціонарному закладі охорони здоров’я                                                                                                        (абзаци другий, третій частини першої                                       статті 34 Закону) Не пізніш як за дванадцять днів до дня голосування До 22 серпня включно Керівник стаціонарного закладу охорони здоров’я
44 Складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці                                                                                                                              (абзац другий частини першої статті 34 Закону) Не пізніш як за десять днів до дня голосування До 24 серпня включно Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
45 Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців відомостей про включених до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці виборців                                                                                              (частина дев’ята статті 34 Закону) Невідкладно після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
46 Надання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                            (частина п’ята статті 34 Закону) Наступного дня після складання списку виборців на спеціальній виборчій дільниці Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
47 Надсилання або доставка в інший спосіб кожному виборцю іменного запрошення                                                                                                                    (пункт 4 частини другої статті 26, абзац перший частини другої статті 31, частина друга статті 77 Закону) Не пізніш як за десять днів до дня голосування До 24 серпня включно Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
48 Подання до Центральної виборчої комісії пропозицій щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій                                                                                                                (абзац другий частини першої статті 67 Закону) Не пізніш як за десять днів до дня голосування До 24 серпня включно Іноземні держави, міжнародні організації безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України
49 Подання до відповідної територіальної виборчої комісії проміжного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата за період з дня відкриття поточного рахунку виборчого фонду до десятого дня до дня голосування                                                                      (частина шоста статті 71 Закону) Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати
50 Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший визначений відповідною територіальною виборчою комісією спосіб відомостей проміжного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону) Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту Територіальна виборча комісія
51 Прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав, міжнародних організацій.                                                                   Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                                        (частини друга, четверта статті 67 Закону) Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Центральна виборча комісія
52 Внесення до територіальної виборчої комісії подання про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати                                                                                                      (частина четверта статті 65 Закону) Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Кандидат у депутати
53 Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії  подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації                                                                                                    (частина шоста статті 66 Закону) Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Громадська організація, якій надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на відповідних виборах (далі – громадська організація)
54 Прийняття рішення про реєстрацію офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації або про відмову в реєстрації.                                                                           Видача зареєстрованим офіційним спостерігачам посвідчень                                                                                                           (частини четверта, шоста статті 65, частини шоста, восьма статті 66 Закону) У триденний строк з дня внесення відповідних документів про реєстрацію офіційного спостерігача Відповідна територіальна виборча комісія
55 Звернення до територіальної виборчої комісії з письмовою заявою про припинення повноважень офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації                                                                          (частина десята статті 65, частина дванадцята статті 66 Закону) У будь-який час Кандидат у депутати, громадська організація
56 Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень офіційного спостерігача                                                                        (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) У будь-який час Офіційний спостерігач від кандидата в депутати, громадської організації
57 Прийняття рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача від кандидата в депутати, громадської організації                                                                                                            (частина одинадцята статті 65, частина тринадцята статті 66 Закону) Після отримання відповідної заяви Відповідна територіальна виборча комісія
58 Забезпечення виготовлення поліграфічним підприємством виборчих бюлетенів для голосування з виборів депутатів сільської, селищної ради                                              (пункт 2 частини першої, частина друга статті 75 Закону) Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Територіальна виборча комісія
59 Подання до дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці або безпосередньо до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                    (абзац другий частини третьої, частина п’ята
статті 31 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Виборець
60 Розгляд заяви щодо неправильностей у попередньому списку виборців                                                                         (частина п’ята статті 31 Закону) Протягом одного дня Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
61 Направлення до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців рішення виборчої комісії про передачу заяви виборця про уточнення попереднього списку виборців разом з доданими до неї документами (копіями документів)                                                                                                                            (частина шоста статті 31 Закону) Невідкладно після прийняття відповідного рішення Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
62 Видача рішення виборчої комісії про передачу до органу ведення Державного реєстру виборців заяви про уточнення попереднього списку виборців особі, яка подала заяву, а також надсилання особі, якої це рішення стосується (якщо така особа не є особою, яка подавала заяву)                                                                                   (частина шоста статті 31 Закону) Не пізніше наступного дня після прийняття відповідного рішення Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
63 Подання рішення суду про внесення змін до списку виборців до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для негайного направлення до такого органу
(частина восьма статті 31 Закону)
Не пізніш як за п’ять днів до дня голосування До 29 серпня включно Виборець
64 Отримання в упаковці підприємства-виготовлювача виготовлених виборчих бюлетенів для голосування (пункт 2 частини першої статті 75 Закону) Не пізніш як за чотири дні до дня голосування До 30 серпня включно Територіальна виборча комісія
65 Внесення до відповідної територіальної виборчої комісії подання щодо реєстрації довірених осіб кандидата в депутати                                                                                          (абзаци перший – третій частини третьої статті 63 Закону) Не пізніш як за три дні до дня голосування До 31 серпня включно Кандидат у депутати
66 Реєстрація довірених осіб кандидата в депутати та видача їм посвідчень                                                                                                                            (абзац четвертий частини третьої статті 63 Закону) Не пізніше трьох днів з дня надходження подання щодо реєстрації довірених осіб Відповідна територіальна виборча комісія
67 Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про припинення повноважень своїх довірених осіб                                                                             (частина сьома статті 63 Закону) У будь-який час до дня голосування Кандидат у депутати
68 Звернення до територіальної виборчої комісії із заявою про складення повноважень довіреної особи                                                                                                                                                                            (частина восьма статті 63 Закону) У будь-який час Довірена особа кандидата в депутати
69 Прийняття рішення про скасування реєстрації довіреної особи кандидата в депутати та у разі наявності відповідних документів і дотримання відповідного строку – прийняття рішення про реєстрацію іншої особи довіреною особою.                                                                                                                                                                 Надсилання (видача) копії рішення кандидату та довіреній особі, щодо якої прийнято рішення                                                                                                                          (частина дев’ята статті 63 Закону) Не пізніше трьох днів з дня надходження відповідної заяви, а напередодні дня голосування або у день голосування – невідкладно Відповідна територіальна виборча комісія
70 Передача дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів для голосування                                                                                                                              (частина п’ята статті 75 Закону) Не раніш як за три дні до дня голосування Не раніше 1 вересня Територіальна виборча комісія
71 Подання до дільничної виборчої комісії спеціальної виборчої дільниці заяви про уточнення списку виборців, у тому числі про включення або виключення зі списку себе особисто або інших осіб, а також щодо наявності або відсутності відміток про постійну нездатність виборця самостійно пересуватися                                                                                                                                                                      (частини шоста, сьома статті 34 Закону) Не пізніш як за два дні до дня голосування До 1 вересня  включно Виборець
72 Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до списку виборців або виключення особи з нього                                                                           (частина дванадцята статті 34 Закону) Невідкладно після внесення змін до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці Дільнична виборча комісія спеціальної виборчої дільниці
73 Передача уточненого списку виборців на паперовому носії дільничній виборчій комісії звичайної виборчої дільниці                                                                           (частина друга статті 32 Закону) Не пізніш як за два дні до дня голосування До 1 вересня включно Орган ведення Державного реєстру виборців
74 Завершення передвиборної агітації                                                                                                                                                                                                                               (абзац перший частини другої статті 54 Закону) О 24 годині останньої п’ятниці перед днем голосування О 24 годині 2 вересня включно
75 Зняття передвиборних агітаційних матеріалів                                                                                                                                       (частина одинадцята статті 60 Закону) З 24 години останньої п’ятниці, що передує дню голосування З 24 години 2 вересня Відповідні служби місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
76 Подання до дільничної виборчої комісії письмової заяви виборця, написаної власноручно, з проханням забезпечити голосування за місцем перебування та довідки медичної установи про стан здоров’я                                                                                                                            (пункт 2 частини третьої, частина п’ята статті 78 Закону) До 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування До 20 години 2 вересня Виборець, який тимчасово не здатний пересуватися самостійно (особисто, поштою або через інших осіб)
77 Інформування дільничної виборчої комісії про бажання голосувати у приміщенні для голосування                                                                                                                                                                                                                                        (пункт 1 частини третьої статті 78 Закону) До 12 години останньої суботи перед днем голосування До 12 години 3 вересня Виборець (письмово або особисто), стосовно якого у списку виборців зазначена відмітка про постійну нездатність самостійно пересуватися
78 Внесення змін та уточнень до списку виборців на підставі рішення суду, повідомлень органу ведення Державного реєстру виборців щодо усунення кратного включення виборця у списку виборців на виборчій дільниці                                                                                  (абзац перший частини першої статті 33 Закону) До 18 години останньої суботи перед днем голосування До 18 години 3 вересня Голова або заступник голови та секретар дільничної виборчої комісії звичайної виборчої дільниці
79 Передача відповідному органу ведення Державного реєстру виборців повідомлення про включення виборця до уточненого списку виборців або виключення особи з нього                                         (абзац другий частини першої статті 33 Закону) Невідкладно після внесення змін до уточненого списку виборців Дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці
80 Оприлюднення рішення про зміни у складі територіальної, дільничної виборчої комісії                                                                                                                                  (частина шістнадцята статті 22, частина восьма статті 23 Закону) Не пізніше наступного дня після дня прийняття такого рішення, однак не пізніше останнього дня перед днем голосування Виборча комісія, яка сформувала склад територіальної виборчої комісії, утворила дільничну виборчу комісію
81 Виготовлення витягу із списку виборців                                                                                                                                  (абзац перший частини другої статті 78 Закону) В останній день перед днем голосування 3 вересня Дільнична виборча комісія
82 Надання витягу із списку виборців для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії                                                                                                                                          (абзац другий частини другої статті 78 Закону) Невідкладно після виготовлення (складення) витягу із списку виборців Дільнична виборча комісія
 ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ – з 8 до 20 години 4 вересня  
(частина перша статті 77 Закону)
83 Інформування відповідної територіальної виборчої комісії про кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування та кількість виборців у витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування                                                                      (абзац третій частини шостої статті 77 Закону) Перед початком голосування До 8 години 4 вересня Дільнична виборча комісія
84 Передача відповідній територіальній виборчій комісії попередніх відомостей про кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на момент закінчення голосування                                                           (частина вісімнадцята статті 77 Закону) Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дня голосування Після 20 години,
але не пізніше
21 години 4 вересня
Дільнична виборча комісія
85 Припинення витрачання коштів з поточних рахунків виборчих фондів                                                                                                                               (частина восьма статті 70 Закону) О 18 годині середи після дня голосування О 18 годині 7 вересня Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду
86 Прийняття на підставі складеного протоколу про результати виборів депутата в одномандатному виборчому окрузі одного з рішень: про визнання депутата обраним у відповідному окрузі, про проведення повторного голосування, про визнання виборів у відповідному окрузі такими, що не відбулися                                                                                                               (частина друга статті 85 Закону) Не пізніш як на п’ятий день з дня голосування До 9 вересня включно Територіальна виборча комісія
87 Подання до відповідної територіальної виборчої комісії остаточного фінансового звіту про надходження та використання коштів виборчого фонду кандидата                                                                     (частина шоста статті 71 Закону) Не пізніш як на сьомий день після дня голосування До 11 вересня включно Розпорядник коштів поточного рахунку виборчого фонду кандидата в депутати
88 Оприлюднення в місцевих друкованих засобах масової інформації або в інший, визначений відповідною територіальною виборчою комісією, спосіб відомостей остаточного фінансового звіту                                                                                                                                                 (частина десята статті 71 Закону) Протягом двох днів з дня надходження відповідного звіту Територіальна виборча комісія
89 Надсилання Центральній виборчій комісії повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради в порядку та за формою, встановленими Центральною виборчою комісією                                                                                                                              (частина дванадцята статті 85 Закону) Невідкладно після встановлення результатів виборів Територіальна виборча комісія
90 Інформування Центральної виборчої комісії, відповідної місцевої ради, виборців, а також органу ведення Державного реєстру виборців  про прийняте рішення щодо проведення повторного голосування                                                            (частина друга статті 87 Закону) Не пізніш як на другий день після прийняття відповідного рішення Відповідна територіальна виборча комісія
91 Публікація у засобах масової інформації або доведення до відома населення в інший спосіб повідомлення про підсумки голосування та результати виборів депутатів сільської, селищної ради,  про обраного депутата                                                                                                                                                                                  (частина дванадцята статті 85 Закону) Не пізніш як на п’ятий день після встановлення результатів виборів Територіальна виборча комісія
92 Офіційне оприлюднення результатів місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації                                                                                                     (абзац перший частини першої статті 88 Закону) Не пізніш як на п’ятий день з дня встановлення результатів виборів Територіальна виборча комісія
93 Припинення повноважень дільничної виборчої комісії                                                                                                     (абзац другий частини шостої статті 20 Закону) Через п’ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів виборів
94 Повернення невикористаних територіальною виборчою комісією на підготовку і проведення виборів коштів                                                                                                                     (частина восьма статті 69 Закону) Не пізніш як у тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Територіальна виборча комісія
95 Складання та подання до відповідної місцевої ради фінансового звіту про надходження та використання коштів відповідного місцевого бюджету, призначених на підготовку та проведення виборів                                                                                                             (частина дев’ята статті 69 Закону) У десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення результатів виборів Територіальна виборча комісія
96 Закриття рахунку виборчого фонду                                                                                                                                              (частина дев’ята статті 70 Закону) На шістнадцятий день після дня офіційного оприлюднення результатів виборів Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду
97 Інформування відповідної ради про результати виборів                                                                                                                (частина дванадцята статті 85 Закону) На пленарному засіданні відповідної ради Територіальна виборча комісія
98 Передача виборчої та іншої документації до відповідної місцевої державної архівної установи                                                                                                                                       (частина перша статті 101 Закону) Після офіційного оприлюднення результатів виборів Територіальна виборча комісія

..інформація оприлюднюється згідно вимог чинного законодавства. займы онлайн

Comments are closed.