старі-нові відомості…

..новини бувають різні, іноді їх знаходять запізно, але інформація завжди цікава. Про існування життя на місцевому ДОКу відомо трохи менше, ніж на Марсі, тому невеличкі “крихти” з відкритих джерел..
..тож від “Щоденне офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку” за №163 (672) 02.09.2009 р…
..можливо комусь це цікаво..

скан..

ЗАКРИТЕ АКЦiОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«МОТОВИЛІВСЬКИй МЕБЛЕВИй КОМБІНАТ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента: Закрите акцiонерне товариство «Мотовилівський
меблевий комбінат»
1.2. Організаційно-правова форма емітента: Закрите акцiонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 31474970
1.4. Місцезнаходження емітента: 08520 смт. Борова вул. Нововокзальна, 1
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 496-39-52 (044) 496-39-52
1.6. Електронна поштова адреса емітента: account_dok@merx.kiev.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом
для розкриття інформації: сторінка відсутня
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу II або інформація
про іпотечні цінні папери відповідного до вимог розділу III цього Положення: Зміна скла-
ду посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Звільняється Голова Правління Лисенко Олександр Миколайович (паспорт СМ
297986 виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 22.11.2000 р.).
Посадова особа Товариства непогашених судимостей не має. Причина звільнення – лік-
відація займаної посади. Рішення про звільнення прийнято на чергових загальних збо-
рах акціонерів Товариства, згідно протоколу № 2/2009 від 27.08.2009 р. Пропрацювала
на посаді 1 рік. Частка у Статутному капіталі Товариства – 0,00%.
Призначається Генеральний директор Лисенко Олександр Миколайович (паспорт
СМ 297986 виданий Фастівським МРВ ГУ МВС України в Київській області 22.11.2000 р.).
Посадова особа Товариства непогашених судимостей не має. Рішення про призначення
прийнято на чергових Загальних зборах акціонерів Товариства, згідно протоколу
№ 2/2009 від 27.08.2009 р. Попередня посада: Голова правління Товариства
(ЗАТ «ММК»). Термін обрання – три роки з можливістю подовження. Частка у Статутно-
му капіталі Товариства – 0,00%.
Звільняється Голова Ревізійної комісії юридична особа ДП «Меблі Холдінг»
(ЄДРПОУ – 31778703, м. Київ, 01103, Залізничне Шосе, 57). Посадова особа Товариства
непогашених судимостей не має. Рішення про звільнення прийнято на Загальних зборах
акціонерів згідно протоколу № 2/2009 від 27.08.2009 р. Причина звільнення – Рішення
Загальних зборів акціонерів. Частка у Статутному капіталі Товариства – 69,89%. На за-
значеній посаді перебувала протягом 2 років.
Призначається Голова наглядової ради Бойко Олександр Леонідович (паспорт: ЕА
138347, виданий Новоукраїнським РВУМВС України в Кіровоградській області 21.08.1996 р).
Посадова особа Товариства непогашених судимостей не має. Рішення про призначення
прийнято на Загальних зборах акціонерів згідно протоколу № 2/2009 від 27.08.2009 р.
Попередня посада: директор Мотовилівської філії ТОВ «Меркс Груп». Частка у Статутно-
му капіталі Товариства – 0,00%. Термін обрання – три роки з можливістю подовження.
Призначається Ревізор Красінський Михайло Іванович (паспорт: СО 501279, вида-
ний Дніпровським РУ ГУ МВС України в м.Києві 14.12.2000 р). Посадова особа Товари-
ства непогашених судимостей не має. Рішення про призначення прийнято на Загальних
зборах акціонерів згідно протоколу № 2/2009 від 27.08.2009 р. Попередня посада: голо-
вний бухгалтер Мотовилівської філії ТОВ «Меркс Груп». Частка у Статутному капіталі
Товариства – 0,00%. Термін обрання – три роки з можливістю подовження.
3. Підпис
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у по-
відомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
генеральний директор Лисенко Олександр Миколайович 31.08.2009 р займы онлайн без залога

Comments are closed.