Паростки служби радіоконтролю

..трохи інформації про те, що пов’язує між собою смт Борова і Укрчастотнагляд – це спільна історія на певному етапі! До наявної інформації додається новий фрагмент. Джерело.

Фактично міжнародна регламентація радіозв’язку
розпочалася у 1912 році з проведення Лондонської ра-
діоконференції. Вашингтонська радіоконференція 1927
року, у якій брало участь вже 80 країн, проводилася з
нагоди вдосконалення передавальної і приймальної
техніки радіозв’язку. Найважливішим її рішенням було
заснування міжнародного консультативного комітету.
А вже на мадридській конференції в 1932 році, де об-
говорювалися питання радіорегулювання, була при-
йнята Конвенція про створення нової організації —
Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ), який і до
цього часу переймається питаннями регулювання ви-
користання радіочастотного спектра, а також здійснен-
ням радіоконтролю.
Треба відзначити, що двадцяті роки минулого сто-
ліття відзначалися стрімким зростанням радіомовлен-
ня, успіхами вакуумної техніки і рекордами дальнього
зв’язку, що були встановлені на коротких хвилях за
допомогою малопотужних аматорських передавачів. У
ці роки вважалося, що короткохвильовий діапазон є
неперспективним. Використовувався він недостатньо,
тому і був відданий на відкуп аматорам, які за досить
незначний час його опанували і зробили низку відкрит-
тів у дальньому забезпеченні зв’язку. Це дало поштовх
розвитку радіоаматорства. У подальшому, враховуючи
досвід аматорів і в професійному радіозв’язку, корот-
кі хвилі стали переважати над довгими, а з розвитком
лампових передавачів було встановлено провідну роль
високостабільних вузькосмугових радіосигналів.
Ось у такій обстановці у червні 1930 року з метою
забезпечення контролю за використанням ефіру по-
близу селища Поляна (зараз — ст. Бутово) був роз-
горнутий Московський пункт технічного радіоконтро-
лю (ПТРК). Ця подія сприяла появі перших паростків
служби радіоконтролю за випромінюванням РЕЗ за-
гального призначення, діяльність якої спрямована на
забезпечення необхідних умов для передавання по-
відомлень без завад, очищення ефіру від втручання
порушників.
Подібно до Московського ПТРК протягом
1932-1940 років було відкрито пункти радіоконтро-
лю і спостереження у містах Києві, Ростові, Мінську,
Ташкенті, Іркутську, Самарканді та Хабаровську, які
в подальшому (у 1939 році) увійшли до складу Центру
технічного радіоконтролю (ЦТРК) при Головному раді-
оуправлінні Наркомату зв’язку СРСР. До основних за-
вдань цих пунктів входило проведення робіт з контр-
олю частоти радіостанцій, напруги поля, глибини
модуляції, а також організації контролю завантаження
ефіру, ширини смуги випромінення, прослуховування
діапазонів і проведення деяких інших видів радіовимі-
рювань, переважно у КХ-діапазоні.
Київський пункт технічного радіоконтролю
(КПТРК) був створений у 1934 році на 46-му кілометрі
від Києва, в невеликому селищі Борова. Він здійснював
нагляд за засобами радіозв’язку та радіомовлення, ви-
конанням правил входження в радіозв’язок, радіообмі-
ном та станом електромагнітних полів…
Одним з організаторів його „народження” став ви-
пускник Київського політехнічного інституту, началь-
ник державної радіоінспекції Хоменко А.В. Першим же
начальником було призначено Балієвича (на жаль, його
ім’я та по-батькові встановити не вдалося) — прекрас-
ного радіоспеціаліста, який, власне, і налагоджував
функціонування такого підрозділу

Хоменко А.В.,
начальник державної радіоінспекції,
організатор „народження” КПТРК

Для реалізації КПТРК визначених функцій із
Києва доставили апаратуру: приймачі, радіокомпа-
ратор, фотописець з годинниковим механізмом тощо.
Після встановлення та налагодження обладнання
спеціалісти почали виконувати покладені на пункт
завдання.
З 1938 по 1941 рік КПТРК очолював Гуменков П.М.
Колектив налічував лише п’ять фахівців — це, зокре-
ма, радіооператори Сергієнко О.П. і Бєлоус І.Д., технік
Панасик Н.Н. Крім здійснення технічного контролю,
власними силами доводилося будувати акумуляторну,
облаштовувати антенне господарство, огороджувати
територію, виконувати різні ремонтні роботи.
Але реалізувати плани завадила Велика Вітчизняна
війна…


Панасик Н.Н.,
ветеран КПТРК

Співробітники КПТРК пішли на фронт. Як згадує
Панасик Н.Н., його призвали до лав Червоної Армії, а
потім залишили працювати у підпіллі. Під час окупації
гітлерівцями селища Борова він використовував при-
ймач, що вдалося зняти з КПТРК, для збирання до-
несень „Совінформбюро”. Цю інформацію він розпо-
всюджував серед населення. За допомогою передавача
Панасик допоміг налагодити зв’язок з Москвою одному
із офіцерів Червоної Армії, а також підтримував обмін
інформацією із штабами партизанських з’єднань.
Невдовзі Панасика заарештували фашисти та
направили до концтабору. З полону йому вдалося
втекти лише у сорок третьому.
У 1944 році селище Борова звільнили від фашист-
ських загарбників. Знову нагальною стала потреба від-
новлення діяльності Київського пункту радіотехніч-
ного контролю. Починали, як кажуть, з нуля. Адже всі
господарські приміщення, обладнання, включаючи й
антенне господарство, були знищені.
Очолив роботи Неупокоєв К.М., який був началь-
ником КПТРК з 1944 по 1950 рік. Коли Костянтин
Максимович тяжко захворів, обов’язки начальника
пункту виконувала його дружина, Зінаїда Григорівна.
Невдовзі відновили будинок, в якому розмі-
щувалося обладнання, побудували акумуляторну.
Вдалося роздобути й необхідні прилади для здійснен-
ня радіоконтролю: приймачі „Телефункен”, компаратор
„Марконі”, самописці.
Через декілька місяців Київський ПТРК відновив
роботу. А згодом він увійшов до складу Київської ди-
рекції радіозв’язку і радіомовлення.
Активно відбудовували КПТРК, а потім і пра-
цювали в його штаті, Горбачевич-Туровець Г.П.,
Кононюк Г.С., Дикий В.І., Білецький О.М., Босий Г.П. та
інші.
У 1945 році штат КПТРК складався вже з 10 осіб.
Спеціалісти проводили регулярний контроль роботи
радіостанцій.

Неупокоєв Костянтин Максимович з
дружиною Зінаїдою Григорівною


п.с.: якби в той час було забезпечено стабільне електроживлення пункту технічного радіоконтролю , то ми б в нашому селищі мали передову станцію ПТРК і розгалуджені служби, що залучають висококласних спеціалістів і відповідне обладнання. Технічна дрібничка вплинула на рух історії.. микрокредит

Comments are closed.