архів. СТАТУТ ТЕРІТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ. (ПРОЕКТ)

..архівне повідомлення від 16.10.2012 про плани на отг. А нижче приведено проект статуту територіальної громади селища Борова.


ПРОЕКТ

СТАТУТ
ТЕРІТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ

селище Борова

ЗМІСТ
ПРЕАМБУЛА………………………………………………………………….……… 3
РОЗДІЛ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ………………………………………….……. 3
Глава 1.1. Загальна характеристика селища……………………………….………… 3
Глава 1.2. Правова основа Статуту……………………………………………….…. 3
Глава 1.З. Взаємозв’язки органів та посадових осіб місцевого самоврядування з органами державної влади, установами, підприємствами та організаціями.….…… 4
РОЗДІЛ II СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ………………….…… 5
Глава 2.1. Загальні засади формування і функціонування системи місцевого самоврядування…………………………………………………………………….….. 5
Глава 2.2. Територіальна громада селища…………………………………….……… 5
Глава 2.3. Селищний референдум…………………………………………….……… 6
Глава 2.4. Селищні вибори…………………………………………………….……….7
Глава 2.5. Загальні збори громадян за місцем проживання………………….………7
Глава 2.6. Колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування………………………………….………. 8
Глава 2.7. Громадські слухання…………………………………………….….……… 8
Глава 2.8. Місцеві ініціативи……………………………………………….………… 9
Глава 2.9. Участь в роботі органів місцевого самоврядування та робота
на виборних посадах місцевого самоврядування……………………………………10
Глава 2.10. Інші форми участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування………………………………………………………………………. 10
РОЗДІЛ III.
ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……..…… 10
Глава 3.1 Система органів місцевого самоврядування і
загальні засади їх діяльності………………………………………………………… 10
Глава 3.2. Селищна рада……………………………………………………..……… 11
Глава 3.3. Постійні комісії ради…………………………………….…….…………. 12
Глава 3.4. Селищний голова…………………………………………….……………13
Глава 3.5. Виконавчий комітет селищної ради…………………….………………. 14
Глава 3.6. Відділи, управління селищної ради ……………………………….……. 15
РОЗДІЛ ІV.ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ………………….…… 15
Глава 4.1. Система та загальні засади організації і діяльності
органів самоорганізації населення……………………………………….………….. 15
РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ…………………………………………………….…………. 15
Глава 5.1. Комунальна власність селища……………………………….……………15
Глава 5.2. Фінанси селища…………………………………………….………………16
Глава 5.3. Селищний бюджет…………………………………………………………17
Глава 5.4. Позабюджетні, цільові і валютні фонди…………………………………..18
РОЗДІЛ VІ .ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ……………………..19
Глава 6.1. Відповідальність органів і посадових осіб
місцевого самоврядування перед територіальною громадою………………………19
РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ……………………………………………19

ПРЕАМБУЛА

Відповідно до Конституції України і Законів України, реалізуючи право територіальної громади селища Борова на місцеве самовря¬дування, враховуючи історичні, національно-культурні та соціально-еконо¬мічні особливості селища, традиції місцевого самоврядування Борова, з метою організації селищного життя на демократичних засадах, селищна рада приймає Статут територіальної громади селища Борова.
Статут, виражаючи волю всієї селищної громади, всіх її складових частин, має найвищу юридичну силу серед Актів, що приймаються в системі місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Глава 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛИЩА

Стаття 1.1.1. Борова – селище міського типу, виникла, як хутір у 1781-1782 роках при селі Казенна Мотовилівка.До 1800 року у хуторі було всього 10 хат перших поселенців. Вважається, що першим поселенцем хутора Борового був втікач з Канівщини Василь Шевченко. Саме від ньогопішовчисленний рід Шевченків у Боровій. Залізнична станція біля х.Борового була збудована у 1868 році при будівництві Києво-Балтської залізниці і отримала назву «Мотовилівка». Те, що х.Боровий був розташований на узбережжі річки Стугна (басейну Дніпра), дуже приваблювало дачників Київської губернії, що облюбували у XIX столітті це місце.18 листопада 1918 року біля станції «Мотовилівка» відбувся відомий вирішальний історичний бій між військами УНР і гетьманськими сердюками з білогвардійськими добровольцями П.Скоропадського. У 1919 році місцевий мотовилівський отаман Бурлака підняв гучне повстання проти нової радянської влади, яке розгромили згодом тільки за допомогою викликаних з фронту регулярних частин Червоної Армії. Не мирилися з радянською владою борівчани і згодом. У 1921 році органами ЧеКа було викритоі заарештовано численний підпільний актив Мотовилівського повстанського комітету на чолі з Довганем,Діденком і Яценком.
З 1970 року важливе значенняу житті селища відігравав утворений Мотовилівський деревообробний комбінат (ДОК), який виник після обєднання колишніх цехів заводу «Укрдерево» та артілі «Промдерево».
Це така невелика інформаційна історична довідка по наше селище, його зародження та життя.

Глава 1.2 ПРАВОВА ОСНОВА ЗТАТУТУ

Стаття 1.2.1. Статут селища приймається 2/3 депутатів від загального складу ради. Статут територіальної громади селища Коцюбинське, який затверджений селищною радою, передасться на реєстрацію в міське управління юстиції. Статут вводиться в дію і набирає юридичної сили через два місяці після офіційної публікації тексту Статуту, зареєстрованого у міському управлінні юстиції.
Стаття 1.2.2. Статут відповідає положенням Конституції та Законам України, Указам Президента України, Постановам Кабінету Міністрів України.
Стаття 1.2.3. Правові акти органів самоврядування та його посадових осіб, які суперечать цьому Статуту, не підлягають застосуванню і виконанню.
Висновки про відповідність цих актів Статутові даються судом за зверненням селищного голови.
За час впровадження Статут видається, розповсюджує і вивчається у всіх підрозділах селищної влади. Всі посадові особи селищної влади проходять іспити на предмет знання Статуту територіальної громади селища Коцюбинське.
З метою ознайомлення населення зі Статутом його повний текст видається у вигляді брошури, тиражем, що задовольняє громаду селища. Селищна рада приймає рішення про постійне доведення Статуту до населення, яке передбачає:
1/ вивчення Статуту в загальноосвітніх школах селища, на окремих уроках правознавства та історії України;
2/ роз’яснення положень Статуту у місцевих ЗМІ.
Впровадження таких заходів узгоджується із відповідними відомствами.
Стаття 1.2.4. Офіційне тлумачення положень Статуту може давати лише селищна рада. Рішення селищної ради, в яких дається тлумачення цього Статуту, є обов’язковим для застосування і виконання в межах території селища.
Стаття 1.2.5. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється селищною радою. Рішення селищної ради пре внесення змін і доповнень до Статуту 2/3 загального складу селищної ради.
Підставою для внесення змін та доповнень до Статуту є підготовлені відповідним чином:
1/ звернення селищного голови;
2/ звернення постійних комісій ради;
3/ звернення третини депутатів від загального складу ради.
Пропозиції щодо амін та уточнень Статуту можуть розроблятись і вноситись до селищної ради об’єднаннями громадян, окремими жителями.

Глава 1.З. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, УСТАНОВАМИ, ПІДПРИЄМСТВАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Стаття 1.З.1. Органи та посадові особи у взаємозв’язках з органами державної влади діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, на засадах співробітництва та взаємодопомоги з метою забезпечення здійснення завдань соціально-економічного та культурного розвитку селища і реалізації в селищі функцій виконавчої влади.
Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
Органи і посадові особи місцевого самоврядування підконтрольні з питань здійснення ними наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади відповідним органам виконавчої влади.
Стаття 1.3.2. Органи і посадові особи місцевого самоврядування сприяють міським органам судової влади і прокуратури в їх діяльності, надають, у передбачених законодавством випадках, допомогу в здійсненні їх функцій.
Стаття 1.3.3. Взаємозв’язок органів і посадових осіб місцевого самоврядування з підприємствами і організаціями, що перебувають на території селища, базуються на дотриманні визначених законодавством прав суб’єктів господарчої діяльності, визначається формою власності під¬приємств і організації, джерелами фінансуванню і характером їх діяльності.
Підприємства, установи і організації, які перебувають у комунальній власності селища, підпорядковані, підзвітні і підконтрольні органам місцевого самоврядування.
Відповідні органи та посадові особи місцевого самоврядування:
утворюють, реорганізують і ліквідують комунальні підприємства, установи і організації селища в порядку, визначеному чинним законодавством;
призначають та звільняють з посади їх керівників;
затверджують Статути комунальних підприємств, установ і організацій
встановлюють у порядку і в межах, визначених законодавством, ціни, тарифи на продукцію і послуги комунальних підприємств;
приймають, відповідно до закону, рішення про відчуження об’єктів комунальної власності;
визначають порядок використання прибутків і доходів підприємств установ і організацій комунальної власності;
контролюють ефективність і законність використання майна в порядку, визначеному чинним законодавством.
З підприємствами, установами і організаціями, які не перебувають у комунальній власності селища, органи і посадові особи місцевого самоврядування будують свої взаємини на договірній та податковій основі.
На цій основі можуть прийматись рішення:
надання фінансової допомоги, а також пільг на податки, які надходять до селищного бюджету;
згоди на зміну функціонального призначення об’єктів соціальної сфери, якими управляють ці підприємства, установи і організації;
встановлення норм та правил господарської діяльності з питань екологічної безпеки, соціально-економічного і культурного розвитку селища;
розміщення замовлень та проведення робіт по благоустрою селища, обслуговування населення, будівництва та ремонту житла, нежитлових будинків, виконання інших робіт за рахунок селища або залучених кошт підприємств, установ та організації.

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 2.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ І ФУНКЦІО¬НУВАННЯ СИСТЕМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 2.1.1. Система місцевого самоврядування відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Статуту складається з:
• селищної територіальної громади;
• селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування ;
• селищного голови;
• органів самоорганізації населення.
Стаття 2.1.2. Розмежування повноважень між елементами системи місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та цього Статуту.
Глава 2.2. ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛИЩА.

Стаття 2.2.1. Територіальною громадою селища є сукупність усіх жителів, які мешкають на території селища Борова.
Селищна рада в єдиними повноважним господарем комунального майна селищного бюджету.
Селищна громада шляхом вільного волевиявлення в порядку, встановленому законодавством, обирає селищну раду та селищного голову і доручає їм організацію суспільної частки своєї життєдіяльності, створення умов економічного, екологічного, соціально-культурного розвитку селища.
Селищна рада і селищний голова, які обрані селищною громадою є повноважними суб’єктами самоврядування і діють згідно потреб та інтересів жителів селища і звітують перед ними відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
Стаття 2.2.2. Члени селищної громади – громадяни України, які досягли 18-ти річного віку та не визнані судом недієздатними, с активними суб’єктами місцевого самоврядування, бути обраними або призначеними до органів місцевого самоврядування або їх посадовими особами,
брати участь в селищних референдумах, зборах громадян за місцем проживання та користуватись іншими, передбаченими Конституцією України Законами України та цим Статутом правами на участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 2.2.3. Для відзначення жителів, громадян України та інших держав, які мають видатні заслуги перед селищною громадою, зробили особистий внесок у соціально-економічний розвиток селища, примноження цінностей селища, зміцнення місцевого самоврядування і місцевої демократії, засновані селищні відзнаки.
У залежності від заслуг перед селищем та відповідно до Положень про селищні відзнаки, за рішенням селищної ради громадяни України та інших держав можуть бути нагороджені однією або кількома із таких відзнак:
• Звання Почесного громадянина селища Борова;
• Подяка селищної ради;
• Почесні грамоти і Дипломи;
• Фахові почесні звання;
• Премії і цінні подарунки;
• Занесення до Книги Пошани і на Дошку Пошани селища Борова.
• Положення про відзнаки і почесні звання селища Борова приймає селищна рада.
Стаття 2.2.4. Жителі селища Борова здійснюють своє право на місцеве самоврядування безпосередньо або через органи місцевого самоврядування.
Формами безпосередньої участі громадян у здійсненні місцевого самоврядування є:
референдум;
селищні вибори;
загальні збори;
колективні та індивідуальні звернення жителів селища до органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
участь у роботі самоорганізації населення, інші, не заборонені законом форми.

Глава 2.3. СЕЛИЩНИЙ РЕФЕРЕНДУМ.

Стаття 2.3.1. Селищний референдум у селищі – реалізація права на безпосереднє здійснення самоврядування, прийняття шляхом загального голосування рішення з питань, віднесених до предметів відання селища.
Не можуть бути внесені на референдум питання про бюджет селища, скасування податків, питання, віднесені Законом до відання органів державної влади, суду і прокуратури.
Порядок підготовки та проведення селищного референдуму визначається Законами України,
які мають виборче право, зібраних у двотижневий термін для одержання підписних листів ініціативною групою.
Стаття 2.3.4. Із найбільш важливих питань селищного життя і для врахування позиції населення селищний голова і селищна рада можуть проводити селищні консультативні референдуми /плебісути/ та соціологічні опитування, наслідки яких не мають обов’язкового характеру.
Стаття 2.3.5. Рішення селищного референдуму не потребує затвердження будь-яким органом чи посадовою особою місцевого самоврядування або державної влади.
Рішення місцевого референдуму та результати голосування оприлюднюються селищним головою протягом десяти днів після його проведення, після чого воно набуває чинності.

Глава 2.4. СЕЛИЩНІ ВИБОРИ.

Стаття 2.4.1. Селищні вибори – це обрання депутатів селищної ради та селищного голови шляхом голосування жителів селища – активних суб’єктів місцевого самоврядування.
Стаття 2.4.2. Селищні вибори є вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією України та Законом загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Глава 2.5. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ГРОМАДЯН ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ.

Стаття 2.5.1. Загальні збори громадян за місцем проживання скликаються по будинках, вулицях, житлових комплексах з метою :
• обговорення питань селищного значення, питань, які мають важливе значення для відповідної внутрішньоселищної територіальної громади;
• обрання органів самоорганізації населення;
• заслуховування повідомлень та звітів про роботу органів і посадових осіб селищного самоврядування;
• прийняття рішення про оподаткування, про добровільні та благодійницькі внески жителів селища – членів відповідної внутрішньоселищної територіальної громади і юридичних осіб, розташованих на території селища, з метою створення цільових фондів територіальної громади або органів самоорганізації населення для громадських потреб.
Стаття 2.5.2.У роботі загальних зборів за місцем проживання мають право брати участь жителі селища – активні суб’єкти місцевого самоврядування, які проживають на відповідній території, можуть брати участь народні депутати України, селищний голова, депутати обласної та селищної рад, посадові особи органів місцевого самоврядування, представники органів державної влади, об’єднань громадян.
Стаття 2.5.3» Загальні збори громадян можуть скликатись селищним головою, селищною радою, її виконавчим комітетом, відповідним органом самоорганізації населення та за пропозицією не менш як однієї третини від загальної кількості громадян, які проживають на
відповідній території. Рішення про скликання зборів оприлюднюється не пізніше як за 7 днів до їх проведення із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що передбачаються на їх обговорення.
Стаття 2.5.4. Загальні збори є правомочними за умови присутності на них не менше половини громадян – членів відповідної внутрішньо міської територіальної громади. Загальні збори проводить селищний голова, керівник органу самоорганізації населення, або особа, визначена органом, який скликав загальні збори громадян. Для ведення протоколу загальних збори обирається секретар.
Стаття 2.5.5. Загальні збори громадян приймають рішення з питань, які розглядаються відкритим чи таємним голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.
Стаття 2.5.6. Рішення загальних зборів є обов’язковими для органів самоорганізації населення, враховуються органами і посадовими особами місцевого самоврядування, керівниками підприємств, установ і організацій, маючи рекомендаційний характер.

ГЛАВА 2.6. КОЛЕКТИВНІ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗВЕРНЕННЯ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА ДО ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.6.1. Жителі селища, незалежно від їх віку та громадянства, мають право направляти колективні та індивідуальні звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, особисто звертатись до органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та до їх посадових і службових осіб з питань, віднесених до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.6.2. Колективними вважаються ті звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування, що підписані не менш як десятьма жителями селища.
Колективні звернення з кількістю підписів більше п’ятдесяти розглядаються органами і посадовими особами місцевого самоврядування у першочерговому порядку.

Глава 2.7. ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ.

Стаття 2.7.1. Жителі селища мають право брати участь у громадських слуханнях – зустрічатись з депутатами та посадовими особами органів місцевого самоврядування.
На громадських слуханнях:
– заслуховуються доповіді, інформації про роботу селищного голови, селищної ради, постійних комісій селищної ради, депутатів, виконавчих органів селищної ради та їх посадових осіб, органів самоорганізації населення;
– обговорюються проекти рішень селищної ради та її виконавчого комітету з метою внесення пропозицій щодо питань місцевого значення, які належать до відання місцевого самоврядування.
Стаття 2.7.2 Громадські слухання проводяться з ініціативи селищного голови, селищної ради або постійної комісії, органів самоорганізації населення та з ініціативи жителів селища за наявності колективного звернення, яке має не менш як п’ятсот підписів.
Стаття 2.7.3. За результатами громадського слухання можуть вноситися пропозиції. Пропозиції вважаються внесеними, якщо за них проголосувало більше половини жителів селища, які взяли участь у громадських слуханнях.
Про результати громадського слухання секретар селищної ради інформує жителів селища в десятиденний термін.
Стаття 2.7.4. Порядок скликання та проведення громадських слухань визначаються “Положенням про громадські слухання в селищі Борова, яке затверджується рішенням селищної ради.

Глава 2.8. МІСЦЕВІ ІНІЦІАТИВИ.

Стаття 2.8.1. Жителі селища мають право ініціювати розгляд селищ¬ним головою, селищною радою, іншими органами місцевого самоврядування будь-якого питання, віднесеного Конституцією і Законами України до відання місцевого самоврядування.
Суб’єктами права місцевої ініціативи можуть бути:
– гурт селищної громади /чисельність не менше 20 чоловік/;
– селищний осередок політичної партії чи громадської організації, зареєстрованої Міністерством юстиції України;
– трудовий колектив підприємства, організації та установи незалежно від форми власності.
Стаття 2.8.2. Правотворча ініціатива передбачає для суб’єктів права селищної ініціативи внесення до селищної ради проекту нормативно-правового Акту з питань, віднесених до відання ради.
Проекти нормативно-правових Актів, внесених у порядку місцевої ініціативи , які підтримані підписами не менш як десяти відсотків жителів селища – активних суб’єктів місцевого самоврядування, підлягають оприлюдненню та першочерговому розгляду на сесії селищної ради.
Стаття 2.8.3. Розгляд проекту нормативно-правового Акту, внесеного в порядку місцевої ініціативи, здійснюється на відкритому пленарному засіданні з обов’язковою участю ініціаторів проекту.
Стаття 2.8.4. Рішення, прийняті органами і посадовими особами з питань, ініційованих в порядку місцевої ініціативу підлягають оприлюдненню .

Глава 2.9. УЧАСТЬ У РОБОТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ТА РОБОТА НА ВИБОРНИХ ПОСАДАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.9.1. Жителі селища мають право бути присутніми на відкритих засіданнях селищної ради. Особи, які виявили бажання відвідати відкрите засідання селищної ради, повинні не пізніше як за три дні до їх відкриття подати відповідну заяву на ім’я секретаря ради, на якого покладається обов’язок організувати такі відвідання.
У разі неможливості забезпечити відвідання жителями селища сесії селищної ради у залі засідань селищної ради секретар повинен вирішити питання про проведення відкритого засідання селищної ради в іншому приміщенні.
Відмова жителями селища у відвіданні сесії селищної ради, яка не пов’язана з організаційними чи технічними причинами, повинна бути оформлена у письмовій формі і може бути підставою для порушення питання про недовіру до секретаря ради.
Стаття 2.9.2. Жителі селища мають право без будь-яких обмежень бути присутніми і виступати на громадських слуханнях, що проводяться постійними комісіями селищної ради у зв’язку з розробкою проектів селищного бюджету та програм соціально-економічного і культурного розвитку, проектів рішень ради з питань, які викликають суттєвий громадський інтерес.
При обговоренні цих питань жителям селища забезпечується можливість вільно висловлювати свою позицію і вносити пропозиції.
Стаття 2.9.3. Жителі селища мають право брати участь у засіданнях виконавчого комітету при розгляді питань, пов’язаних із реалізацією їх конституційних прав, забезпечення яких віднесено до відання місцевого самоврядування.
2.9.4. Жителі селища мають право на роботу на засадах селищного самоврядування. На вакантні посади /крім виборних/ в системі місцевого самоврядування посадовці призначаються селищним головою на конкурсній основі, за висновками конкурсної комісії селищної ради та пропозиціями постійних депутатських комісій селищної ради

Глава 2.10. ІНШІ ФОРМИ УЧАСТІ ЖИТЕЛІВ СЕЛИЩА
У ЗДІЙСНЕННІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

Стаття 2.10.І. Перелік форм участі жителів селища у здійснені місцевого самоврядування, визначений цим Статутом, не є вичерпним.
Органи та посадові особи місцевого самоврядування сприяють становленню нових форм участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування.
Стаття 2.10.2. Крім передбачених главами 2.3.-2.9 цього Статуту можуть бути використані такі форми участі жителів селища у здійсненні місцевого самоврядування :
– членство в комісіях, які утворюються на громадських засадах при органах і посадових особах місцевого самоврядування /перелік цих комісій визначається рішенням селищної ради, а Положення про комісії затверджується Рішенням селищної ради/;
– участь у роботі громадських рад, що утворюються при селищній раді з метою вивчення потреб окремих категорій жителів селища та існуючої практики надання їм соціальних послуг у системі селищного самоврядування, залучення їх до здійснення місцевого самоврядування /за Рішенням селищної ради при ній можуть бути утворені ради пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, тощо/. Положення про ці ради розробляється виконавчим комітетом селищної ради та затверджується Рішенням селищної ради/ ;
– участь у проведенні громадських експертиз проектів Рішень селищної ради з питань, що мають суттєве значення для громади, визначають основні напрямки соціально-економічного та культурного розвитку селища;
– виконання громадських робіт з благоустрою території селища;
– надання послуг соціально незахищеним жителям селища ;
– надання матеріальної і фінансової допомоги місцевому самоврядуванню у формі добровільних пожертв, внесків до фондів, що утворюються органами місцевого самоврядування, внесків до благодійних фондів, утворених з метою надання допомоги соціально незахищеним жителям селища або з метою сприяння культурному і духовному розвитку.

РОЗДІЛ III. ОРГАНИ І ПОСАДОВІ ОСОБИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Глава 3.1. Система органів місцевого самоврядування і загальні засади їх діяльності.

Стаття 3.1.1. Систему органів та посадових осіб місцевого самовря¬дування складають:
• представницький орган місцевого самоврядування – селищна рада;
• селищний голова;
• виконавчі органи місцевого самоврядування – виконавчий комітет, відділи та Управління ради.
Стаття 3.2.1. Селищний голова, селищна рада та її виконавчі органи здійснюють свою діяльність з реалізації функцій місцевого самоврядування за дорученнями громади, від її імені та в її інтересах.
Виконавчий комітет селищної ради здійснює делеговані йому повноваження органів виконавчої влади.
Стаття 3.1.3. Діяльність органів місцевого самоврядування базується на засадах законності, гласності, пріоритету прав і свободи людини, підконтрольності та підзвітності перед селищною громадою, розподілу повноважень представницької та виконавчої гілок селищної влади, професіоналізму та компетентності посадових осіб місцевого самоврядування.

Глава 3.2. СЕЛИЩНА РАДА.

Стаття 3.2.1.Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування – єдиним органом представницької влади громади – формується шляхам вільних виборів.
Порядок призначення, організації і проведення виборів депутатів селищної ради визначаються Конституцією і Законами України, цим Статутом.
Стаття 3.2.2. Загальний склад селищної ради визначається селищною радою відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” рішенням, яке приймається перед кожними черговими виборами депутатів селищної ради. До складу селищної ради входять депутати, які обираються жителями селища на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири роки.
Крім депутатів, до складу селищної ради входить за посадою селищний голова.
Стаття 3.2.3. Депутат селищної ради – особа, яка набуває свої повноваження в результаті обрання його до ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні.
Депутат селищної ради не може мати іншого представницького мандату. Депутат селищної ради не може обіймати інші виборні посади в системі місцевого самоврядування, крім секретаря ради.
Повноваження депутатів селищної ради починаються з моменту офіційного оприлюднення селищною виборчою комісією результатів виборів депутатів селищної ради. На першій сесії селищної ради нового скликання депутати селищної ради приносять присягу – такого змісту: “Я, приступаю до виконання депутатських повноважень і урочисто присягаю дотримуватись Конституції і Законів України, нормативних актів місцевого самоврядування, сумлінно виконувати свої обов’язки, захищати інтереси виборців свого округу, територіальної громади селища”.
Особи, які відмовилися скласти присягу у встановлений селищною радою термін, за рішенням селищної ради позбавляються права брати участь у обговоренні питань, які розглядаються радою.
Повноваження депутатів селищної ради припиняються одночасно із припиненням повноважень селищної ради у випадках, передбачених Законом.
Повноваження депутата селищної ради за рішенням ради припиняються достроково у разі:
• складення повноважень за особистою заявою;
• припинення громадянства України;
• виїзду на постійне місце проживання за межі селища;
• визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім;
• набрання законної сили обвинувального вироку щодо нього;
• смерті депутата.
У разі відмови депутата селищної ради скласти присягу або брати участь у роботі селищної ради протягом одного року рада може звернутися до суду із проханням вирішити питання про дострокове припинення його депутатських повноважень у судовому порядку.
Депутат селищної ради не рідше одного разу на рік звітує перед своїми виборцями на громадських слуханнях.
Стаття 3.2.4. Основною організаційною формою роботи селищної ради є її сесія, яка складається з пленарних засідань селищної ради, засідань постійних та інших комісій ради.
Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Порядок скликання чергових та позачергових сесії селищної раді визначається Законом та регламентом селищної ради, який приймається рішенням селищної ради.
Регламентом селищної ради визначаються порядок підготовки і розгляду на сесіях селищної ради питань порядку денного, порядок і процедура прийняття рішень селищної ради.
Пленарні засідання селищної ради проводяться в залі засідань селищної ради, а в разі необхідності – в іншому приміщенні селища.
На сесіях селищної ради головує селищний голова, за його відсутності – секретар селищної ради.
На сесіях селищна рада розглядає найважливіші питання, віднесені до відання місцевого самоврядування, за винятком питань, які у відповідності з принципом розподілу влади віднесені до відання селищної голови і виконавчих органів селищної ради.
Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради можуть вноситись селищним головою, депутатами селищної ради, виконавчим комітетом селищної ради, загальними зборами громадян та суб’єктами права місцевої ініціативи. Сесії селищної ради проводяться гласно. На сесії мають право бути присутні жителі селища, представники засобів масової інформації, політичних партій і громадських організацій. Селищна рада має право, у разі необхідності, прийняти рішення про проведені закритого пленарного засідання.
Рішення селищної ради приймаються відкритим або таємним голосуванням. Рішення, прийняті на сесії, підписує селищний голова
Загальнообов’язкові рішення селищної ради, які стосуються всієї територіальної громади селища, оприлюднюються у друкованих ЗМІ, засновником або співзасновником яких є селищна рада.

Глава 3.3. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАДИ.

Стаття 3.3.1. Постійні комісії селищної ради є постійно діючими робочими органами ради, які обираються з числа депутатів ради на термін її повноважень для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які віднесені до відання ради, та для здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчих органів.
Постійна комісія для вивчення питань, віднесених до її відання може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів.
За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія більшістю голосів від її загального складу приймає висновки і рекомендації.
Рекомендації постійних комісій підлягають обов’язковому розгляду органами і організаціями, яким вони адресовані.
Постійні комісії є підзвітними та відповідальними перед селищною радою.
Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом селищної ради та «Положенням про постійні комісії», яке затверджується селищною радою.
Стаття З.З.2. Депутати селищної ради можуть об’єднуватись на основі їх взаємної згоди у депутатські групи, фракції, клуби та інші добровільні громадські об’єднання, які утворюються на постійній чи тимчасовій основі.
Депутатські об’єднання формуються за територіальними виборчим або партійними принципом за умови, що до складу кожного з них входить не менш, як три депутати.
Депутат може входити до складу не більше двох депутатських об’єднань.
Порядок утворення та реєстрації депутатських об’єднань, їх повноваження та гарантії діяльності визначаються регламентом селищної раді
Стаття 3.3.3. Посадовою особою селищної ради, яка відповідає за організацію її роботи і працює в раді на постійній основі, є секретар ради.
Секретер ради обирається селищною радою за пропозицією селищного голови з числа її депутатів на термін повноважень ради відкритим або таємним голосуванням більшістю голосів від загального складу ради.

Глава 3.4. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА.

Стаття 3.4.1. Селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади селища та за посадою, очолює виконавчий комітет селищної ради і головує на засіданням селищної ради.
Селищний голова обирається жителями селища – активними суб’єктами місцевого самоврядування, терміном на чотири роки шляхом вільних виборів на основі загального, прямого, рівного виборчого права при таємному голосуванні .
Порядок обрання селищного голови визначається законом.
Селищний голова має клейноди: знак і прапор. Положення про опис і використання клейнодів селищного голови затверджується селищною радою.
Стаття З.4.2. Повноваження селищного голови починаються з моменту офіційного оприлюднення селищною виборчою комісією результатів виборів селищного голови.
Селищний голова при вступі на посаду приносить присягу такого
змісту:
«Я, /ім’я, прізвище/, законно обраний жителями селища селищний голова, приступаючи до виконання своїх повноважень, урочисто присягаю на вірність інтересів територіальної громади. Зобов’язуюсь дотримуватись Конституції, законів України, поважати і охороняти права і свободи людини і громадянина, сприяти виконанню рішень ради і її виконавчих органів, постійно дбати про піднесення добробуту селищної громади, про соціально-економічний та культурний розвиток нашого селища».
Якщо вибори селищного голови проведені одночасно з виборами депутатів селищної ради, то присяга складається ним на першому пленарному засіданні новообраної селищної ради після складання присяги депутатами ради.
Стаття 3.4.3. Селищний голова здійснює свої повноваження у відповідності до Закону України “Про місцеве самоврядування в країні”. Дострокове припинення повноважень селищного голови може бути здійснене відповідно до цього Закону.
У разі дострокового припинення повноважень селищного голови проводяться позачергові вибори селищного голови в порядку, передбаченому законом.
Стаття 3.4.4. Селищний голова в межах своїх повноважень видає розпорядження.
Селищний голова при здійсненні своїх повноважень користується тими ж гарантіями статусу, що й депутати селищної ради.
Стаття 3.4.5. Селищний голова має двох заступників з виконавчої роботи.
Заступники селищного голови призначаються на посаду селищною радою за поданням селищного голови, а звільняються з посади одноособово селищним головою згідно Кзпп України.
Розподіл обов’язків між заступниками селищного голови з виконавчої роботи здійснюється селищним головою та виконавчим комітетом селищної ради.

Глава 3.5. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Стаття З.5.1. Виконавчий комітет селищної ради є виконавчим і розпорядним органом місцевого самоврядування, який утворюється селищною радою на час її повноваження.
Очолює виконавчий комітет селищний голова, а в разі відсутності селищного голови або неможливості виконання своїх обов’язків, роботу виконавчого комітетуочолює заступник селищного голови з виконавчої роботи.
Виконавчий комітет є юридичною особою, має свою печатку та інші реквізити юридичної особи.
Повноваження виконавчого комітету визначаються законом.
Стаття 3.5.2. Кількісний склад виконавчого комітету селищної ради визначається селищною радою, персональний склад затверджується радою за пропозицією селищного голови.
Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі селищного голови, заступників голови з виконавчої роботи, керуючого справами /секретаря/ виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь, інших осіб.
До складу виконавчого комітету не можуть бути включені депутати селищної ради, крім секретаря ради, який входить до складу виконавчого комітету за посадою.
Заступники селищного голом з виконавчої робо ти виконують свої обов’язки на постійній основі.
Стаття 3.5.3 Виконавчий комітет є підзвітним селищній раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Селищний голова звітує селищній раді про роботу виконавчого комітету.
Селищна рада, з власної ініціативи або з ініціативи жителів селища, може висловити недовіру виконавчому комітету в повному складі чи його окремим членам.
Ініціатива жителів селища про недовіру виконавчому комітету повинна бути підтримана не менш як 10% зареєстрованих жителів – активних суб’єктів місцевого самоврядування.
Висловлення селищною радою недовіри тягне за собою відставку всього складу виконавчого комітету або окремих його членів. Відставку приймає селищний голова.
Підстави, з яких висловлюється недовіра, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації.
Стаття 3.5.4. Організаційно-технічне та інформаційне забезпечення роботи виконавчого комітету здійснює його керуючий справами, який призначається на посаду селищним головою і відповідальний перед ним.
Стаття 3.5.5. Виконавчий комітет селищної ради, в межах своїх повноважень, приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його пленарних засіданнях більшістю голосів від його загального складу і підписуються селищним головою, а вразі його відсутності – особою, яка його заміщує.

Глава З.6. ВІДДІЛИ, УПРАВЛІННЯ СЕЛИЩНОЇ РАДИ.

Стаття 3.6.1. Селищна рада у межах, затверджених нею структурі і штатів створює відділи і управління для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів селищної ради.
Відділи, управління та інші виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними раді, підпорядковані її виконавчому комітету, селищному голові.
Стаття 3.6.2. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи затверджуються селищною радою.

РОЗДІЛ ІV. ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.
Глава 4.1. СИСТЕМА ТА ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ І
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ.

Стаття 4.1.1. Органи самоорганізації населення у кількості не менше десяти членів територіальної громади утворюються на підставі рішення селищної ради з ініціативи жителів селища.
Стаття 4.1.2. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації, визначається рішенням селищної ради.
Стаття 4.1.3. Органи самоорганізації населення обираються на термії повноваження селищної ради.
Стаття 4.1.4. Персональний склад органу самоорганізації населення визначається загальними зборами.
Стаття 4.1.5. Порядок формування, повноваження та порядок роботи органу самоорганізації населення визначається «Положенням про відповідний орган самоорганізації населення», яке затверджується селищною радою

РОЗДІЛ V. МАТЕРІАЛЬНІ І ФІНАНСОВІ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 5.1. КОМУНАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ СЕЛИЩА.

Стаття 5.1.1. До комунальної власності селища належать земля і інші природні ресурси, комунальне підприємства селища, заклади і установи культури, освіти, спорту, соціального обслуговування та інше майно, яке зареєстроване у визначеному Законом порядку як власність селища.
Комунальну власність селища складає комунальний житловий та нежитловий фонд селища, доходи бюджету селища, позабюджетні, спеціальні та інші кошти; депозити селища у банківських установах, цінні папери та інші передбачені чинним законодавством фінансові ресурси, паї у майні суб’єктів підприємницької діяльності.
До комунальної власності селища відноситься нерухоме майно, що передається селищу за рішенням суду, майно, що передається селищу вітчизняними юридичними та фізичними особами, вітчизняними та благодійними фондами, громадянами.
Стаття 5.1.2. До об’єктів комунальної власності виключно громад¬ського користування, які не можуть бути передані на користь юридичних та фізичних осіб, належать: об’єкти водопостачання, інженерні комунікації, пам’ятки культури і архітектури, вулиці, тротуари, парки, сквери, річки, водойми та їх береги, кладовища.
Стаття 5.1.3. Суб’єктом права комунальної власності селища є селищна громада, яка здійснює це право безпосередньо селищний референдум та через органи і посадові особи місцевого самоврядування.
Селищна рада, виконавчий комітет, відділи, управління ради здійснюють щодо об’єктів комунальної власності селища всі майнові операції.
Селищна рада дає попередню згоду на розпорядження такими об’єктами комунальної власності селища: дитячі дошкільні заклади, загальноосвітні школи, бібліотеки, установи культури, лікарня, поліклініка, спортивні споруди, будинки, що використовуються для потреб управління селища, будинки нежитлового фонду, якщо це пов’язано з переселенням їх наймачів, будинки та інші споруди, що підлягають продажу іноземним фізичним та юридичним особам.
Стаття 5.1.4. Оперативне управління об’єктами комунальної власності селища здійснюють виконавчі органи селищної ради, які готують пропозиції селищній раді про прийняття об’єктів до комунальної власності селища, вносять пропозиції про створення, реорганізацію чи ліквідацію підприємств, що перебувають у комунальній власності селища, дають згоду на здачу об’єктів комунальної власності в оренду, реалізовують затверджену рішенням селищної ради програму приватизації комунального майна селища.
Стаття 5.1.5. Загальний контроль за використанням об’єктів комунальної власності селища здійснює селищний голова. Селищний голова раз на рік інформує селищну раду про стан комунальної власності селища, реєстрацію, відчуження або придбання об’єктів комунальної власності.

Глава 5.2. ФІНАНСИ СЕЛИЩА.

Стаття 5.2.1. Фінанси селища складаються з коштів селищного бюджету, позабюджетних і спецкоштів селищної ради та виконавчого комітету, фінансово-кредитних ресурсів, коштів комунальної власності селища, частки коштів підприємств, установ, організацій, створених за пайовою участю органів місцевого самоврядування, коштів, отриманих від розміщення селищних позик, селищних цінних паперів, коштів, отриманих від проведення селищних лотерей, приватизації комунального майна, інших фінансових ресурсів, переданих селищу.
Стаття 5.2.2. Селище має право отримувати плату за користування землею, іншими природними ресурсами. Розмір плати встановлюються селищною радою в межах, визначених законом.
Селище може отримувати відшкодування за екологічні збитки, заподіяні на території селища підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форми власності.
Стаття 5.2.3. Селище може об’єднувати на договірних засадах свої фінансові ресурси із фінансовими ресурсами інших територіальних громад та з державними фінансовими ресурсами з метою спільного фінансування селищних або регіональних програм.
Стаття 5.2.4. Селищна рада або її органи можуть в межах, визначених законом, виступати гарантом кредитів підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності.

Глава 5.3. СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

Стаття 5.3.1 Селище має власний бюджет, який затверджується щорічно після прийняття Верховною Радою України Закону про Державний бюджет України.
Мінімальний розмір селищного бюджету повинен враховувати чисельність населення селища та гарантований державою мінімум бюджетної і соціальної забезпеченості, затвердженої Верховною Радою України при прийнятті Закону про Державний бюджет України на відповідний рік.
Стаття 5.3.2. Бюджет селища складається з двох розділів: поточного фінансування та бюджету розвитку селища.
Стаття 5.3.3. Бюджет поточного фінансування складається з бюджету власних повноважень та бюджету делегованих повноважень.
Кошти поточного бюджету спрямовуються для поточних видатків, утримання об’єктів соціальної сфери, посадових осіб та апарату місцевого самоврядування, комунальних служб, соціального обслуговування жителів селища, оплату видатків по селищних позиках, а також спрямовуються за цільовим призначенням визначених делегованих повноважень.
Стаття 5.3.4. Кошти, бюджету розвитку спрямовуються на реалізацію програм соціально-економічного та культурного розвитку селища, пов’яза¬них із здійсненням інвестиційної та інноваційної діяльності, на фінансування субвенцій та інших видатків, пов’язаних з розширеним відтворенням. Ці кошти формуються з позичок, трансфертних платежів, наданих з інших бюджетів та коштів, виділених з бюджету поточного фінансування
Стаття 5.3.5. В доходи селищного бюджету зараховуються місцеві податки і збори, фінансові санкції, сплачені платниками селищного бюджету у зв’язку з порушенням податкового законодавства, надходження від закріплених законом окремих загальнодержавних податків або їх частини відповідно до нормативів, затверджених у встановленому законом порядку, фінансові ресурси, передані селищу з Державного бюджету безпосередньо або розподілені через обласний бюджет; надходження від приватизації або інших способів відчуження об’єктів комунальної власності селища; надходження від місцевих позик і лотерей; надходження від оренди майнових комплексів, що належать до комунальної власності, селища, прибуток підприємств комунальної власності селища /або частка прибутку, визначена рішенням селищної ради/; кошти, що передаються з бюджетів інших територіальних громад для здійснення спільних проектів відповідно до Договору; доходи від розміщення бюджетних коштів у комерційних банках; штрафи та відшкодування за збитки; інші кошти, визначені селищною радою, відповідно до законодавства України.
Дохідна частина селищного бюджету повинна бути достатньою для виконання функцій селищного самоврядування та наданих законом окремих повноважень органів виконавчої влади.
У разі недостатності розрахункового обсягу селищного бюджету різниця фінансується за рахунок трансфертних платежів відповідно до діючого законодавства.
З метою збалансованості селищного бюджету селищна рада може встановлювати граничний розмір його дефіциту, який фінансується за рахунок залучення доходів від місцевих позик та місцевих лотерей.
Стаття 5.3.6. Рішення, що тягнуть за собою додаткові видатки, виконуються з моменту виділення бюджетних асигнувань на виконання цих рішень. Додаткові витрати місцевого бюджету, які виникли внаслідок прийняття закону або рішення, що передбачає збільшення обсягів фінансування делегованих повноважень або розширення контингенту бюджетних отримувачів в межах таких повноважень, підлягають компенсації за надання відповідних субвенцій, субсидій або дотацій з державного бюджету селищному бюджету або відповідного зменшення бюджетних вилучень з селищного бюджету. .
Стаття 5.3.7. Видаткова частина селищного бюджету окремо передбачає бюджет поточних видатків і бюджет видатків на розвиток селища.
Бюджет поточних видатків має передбачити видатки, пов’язані з виконанням самоврядних повноважень і видатки, які необхідні для здійснення наданих Законом окремих повноважень органів виконавчої влади.
Усі затверджені витрати фінансуються пропорційно загальним бюджетним надходженням. Видатки селищного бюджету з врахуванням їх належності до обов’язкових, необов’язкових та заборонених приймаються селищною радою.
Стаття 5.3.8. Доходи селищного бюджету, отримані додатково при його виконанні, а також суми перевищення доходів над видатками, що утворилися внаслідок перевиконання дохідної частини бюджету або еконо¬мії у видатках, вилученню не підлягають. Рішення про використання таки коштів приймається селищною радою.
Кошти, отримані способами, передбаченими частиною першою цієї статті, можуть бути вкладені в акції, цінні папери.
Стаття 5.3.9. Селищний бюджет повинен передбачити згідно діючого законодавства фонд непередбачених видатків, який використовується селищним головою для фінансування непередбачених видатків на підставі «Положення про фонд непередбачених видатків селищної ради».
Видатки резервного фонду включаються до звіту про виконання селищного бюджету з обґрунтуванням їх необхідності та ефективності. Про використання коштів фонду селищний голова звітує на сесії селищної ради,
Стаття 5.3.10. Контроль за виконанням бюджету здійснює селищна рада.
Контроль за використанням коштів селищного бюджету відповідними підприємствами, організаціями і установами здійснює виконавчий комітет.

Глава 5.4. ПОЗАБЮДЖЕТНИЙ СПЕЦРАХУНОК.

Стаття 5.4.1. Селищна рада може утворювати позабюджетні, спец рахунки та визначати порядок, використання коштів цих рахунків у відповідності із Законом.
Порядок формування та використання коштів позабюджетних спец рахунків визначається відповідними положеннями, які затверджуються рішенням селищної ради.
Стаття 5.4.2. Позабюджетні кошти спец рахунків визначаються доходами і зборами, встановленими селищною радою на основі діючих нормативно законодавчих Актів.
Цільові кошти збираються і направляються відповідно до Розпоряджень виконавчих органів за цільовим призначенням.
Валютні фонди включають добровільні і благодійні внески фізичних і юридичних осіб в іноземній валюті та в іноземних цінних паперах.

РОЗДІЛ VІ. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.
Глава 6.1 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ І ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПЕРЕД ТЕРИТОРІАЛЬНОЮ ГРОМАДОЮ.

Стаття б.1.1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування є відповідальними, підконтрольними та підзвітними перед місцевою громадою і надають жителям селища необхідну інформацію.
Стаття 6.1.2. Жителі селища мають право на отримання достовірної інформації про діяльність органів і посадових осіб місцевого самоврядування, яка може включати відомості про:
структуру та чисельний склад органів місцевого самоврядування;
компетенцію органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
призначення та звільнення посадових осіб органів місцевого самоврядування;
зміст актів та інших документів, що приймаються в системі місцевого самоврядування;
поточну діяльність та плани роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування;
позицію цих органів і посадових осіб з найважливіших питань життя селища;
порядок, та періодичність подання цієї інформації, способи її оприлюднення визначаються селищною радою та селищним головою.
При селищній раді створена і діє прес-служба. Положення про прес-службу селищної ради затверджується селищною радою.
Стаття 6.1.3. Всі посадові особи місцевого самоврядування повинні щотижня проводити прийом жителів селища з особистих питань.
Стаття 6.1.4. Всі органи і посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані враховувати своїй діяльності позицію селищних осередків політичних партій, громадських організацій, профспілок та інших об’єднань жителів селища, будувати з ними взаємини на основі партнерства, взаємної поваги і конструктивного співробітництва.

РОЗДІЛ VІІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1. Статут територіальної громади селища Борова прийнято селищної радою.
2. Статут підлягає реєстрації в органах юстиції і набуває чинності з моменту реєстрації.
3. Статут є постійно діючим Актом, він не підлягає перезатвердженню новообраним складом селищної ради.

Comments are closed.